Απόψεις

Απόψεις κάθε τραπεζοϋπάλληλου ανεξαρτήτως ετών εργασίας ή βαθμολογικής διαβάθμισης

Ανοίξτε ένα θέμα και πείτε την άποψή σας

Η αποκατάσταση των πηγών χρηματοδότησης, που στην Ελλάδα είναι κυρίως οι τράπεζες, θα έπρεπε να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες για την ενδυνάμωση του χρηματοπιστωτικού τομέα;