EBA: Αλλάζει το κέντρο βάρους στην εποπτεία των τραπεζών - Καινούργιοι κανόνες για τις νέες εργασίες στις τράπεζες

Στη διόπτρα της EBA εισέρχονται και τα κριτήρια βιώσιμης χρηματοδότησης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

To τραπεζικό σύστημα αλλάζει και οι εποπτικοί φορείς επιχειρούν έστω και με μία σχετική καθυστέρηση να αναπροσαρμόσουν την εποπτεία τους σε όσα καινούρια συντελούνται στον ευρύτερο τραπεζικό χώρο.
Σε νέους λοιπόν τομείς τραπεζικής επικεντρώνει για το 2020 το ενδιαφέρον της η ΕΒΑ και μαζί της όλες οι εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρώπης προσπαθώντας να θέσουν ένα πλαίσιο κανονισμών στις Fintechs , στην καινοτομία και στη βιώσιμη χρηματοδότηση ( όπου μέσα σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και η πράσινη χρηματοδότηση).

Σύνθετα ασφαλιστικοεπενδυτικά προϊόντα παραμένουν στο επίκεντρο των μοντέρνων μεθόδων προστασίας με ένα focus στην προστασία του καταναλωτή.
Συγχρόνως καθώς αλλάζουν οι ροές χρηματοδότησης και πολύ σύντομα οι τράπεζες θα πάψουν να χρηματοδοτούν έργα με βαρύ αποτύπωμα στο περιβάλλον οι δομές της εποπτείας πρέπει να προσαρμοστούν.
Ολα τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν σημαντικά υπόψη από τις ελληνικές τράπεζες που αν και βρίσκονται αρκετά πίσω λόγω του βάρους που έχουν ρίξει στην αντιμετώπιση της κρίσης εν τούτοις πρέπει να αρχίσουν να προσαρμόζονται σύντομα.

Συγχρόνως επιχειρούν να εξελίξουν την εποπτεία στις κλασσικές δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η τάση αυτή αυτή καθιστά κατανοητό προς τα που θα στραφούν οι τραπεζικές εργασίες το επόμενο χρονικό διάστημα με τη δυναμική είσοδο στην αγορά ηλεκτρονικών τραπεζών, διαδικτυακών κολοσσών και χιλιάδων μεγάλων εταιριών πληρωμής που λειτουργούν με διευρυμένες ελευθερίες έναντι των κλασσικών τραπεζών.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προεδρεύει της κοινής επιτροπής των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΒΑ, ΕΙΟPA - που εποπτεύει τα ασφαλιστικά ταμεία- και ESMA) στο πρόγραμμα εργασιών του 2020 θα συνεχίσουν να δουλεύουν στους τομείς ανάλυσης ρίσκου προστασίας του καταναλωτή μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων, τιτλοποίησης καθώς και στον έλεγχο και στο accounting.

Oι τομείς στους οποίους επικεντρώνουν οι νέες μέθοδοι εποπτείας είναι τα PRIIPS (επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση) η χρηματοοικονομική καινοτομία την οποία θα την εξετάσουν σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης για τις Fintechs της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ η έμφαση θα βρεθεί στη βιώσιμη χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα η κοινή επιτροπή ενισχύει την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών σε σχέση με την τραπεζική την ασφάλιση και τα επενδυτικά προϊόντα.
Στη διόπτρα της EBA εισέρχονται και τα κριτήρια βιώσιμης χρηματοδότησης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Για παράδειγμα θα εξετάζονται τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο πλαίσιο μιας επενδυτικής απόφασης όσον αφορά τους παράγοντες βιωσιμότητας.
Δηλαδή δεν θα θεωρούνται στο μέλλον επενδύσιμες, εργασίες οι οποίες με βάση τα περιβαλλοντικά θα κρίνονται μη βιώσιμες.
Επίσης θα εξετάζονται προσυμβατικά συμφωνηθέντα για το πως τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και γενικότερα στους στόχους της βιώσιμης επένδυσης.
Παράλληλα θα τεθούν απαιτήσεις για τακτική ανάλυση η οποία θα περιλαμβάνει το πως τα χρηματοοικονομικά προϊόντα θα ανταποκρίνονται σε όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτά τα προϊόντα στους στόχους για το κλίμα ώστε τελικώς μία επένδυση να κρίνεται βιώσιμη

Στις προτεραιότητες της ΕΒΑ θα βρεθεί και η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις τρεις εποπτικές αρχές να επικεντρώνονται στην προστασία του καταναλωτή αλλά και στα οφέλη που σχετίζονται με τη Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της στη σύγχρονη τραπεζική.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην αξιολόγηση του φαινομένου των Fintech, στους κινδύνους αλλά και στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει. Είναι ενδεχόμενο εξάλλου, μέσα στην επόμενη χρονιά η ΕΒΑ και οι άλλες δύο εποπτικές αρχές να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για το ρυθμιστικό/ εποπτικό πλαίσιο και τα μέτρα που πιθανώς να πρέπει να ληφθούν για τον τομέα αυτόν.
Στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή, οι τρεις εποπτικές αρχές θα αξιολογήσουν επίσης τις παρατηρήσεις και τα ευρήματα από την ανάλυση συμπεριφοράς πελατών ιδιαίτερα, όσον αφορά στον τομέα της παροχής και συλλογής πληροφοριών.

Στόχος είναι τα στοιχεία αυτά, της συμπεριφορικής ανάλυσης σταδιακά να ενσωματωθούν στις εποπτικές πρακτικές προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών.
Οι παραδοσιακοί τομείς δραστηριότητας της ΕΒΑ όπως η ανάλυση κινδύνου θα συνεχίσουν βέβαια να βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών της Κοινής Επιτροπής για το 2020.
Η ανάλυση θα δώσει έμφαση στην αξιολόγηση των βασικών τάσεων και των τρωτών σημείων του χρηματοδοτικού συστήματος , όπως εντοπίζονται στις σχετικές αξιολογήσεις των τριών εποπτικών αρχών.

Το πλάνο της Κοινής Επιτροπής για το 2020 περιλαμβάνει ακόμα την εποπτική δραστηριότητα όσον αφορά στους μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους και τις τιτλοποιήσεις κλπ.
Μεταξύ άλλων θα εξεταστεί ο προσδιορισμός της έννοιας του «σπόνσορα» για τις επενδυτικές εταιρίες καθώς και τα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης τους , ενώ η Κοινή Επιτροπή θα ασχοληθεί με τα πρακτικά και λειτουργικά ζητήματα που σχετίζονται με την εποπτεία του Κανονισμού Τιτλοποιήσεων.

Πηγή Bankingnews