'Εκλεισε' το πλάνο αναδιάρθρωσης η Eurobank

Με τη μεταβίβαση της ρουμανικής Bancpost, το ενεργητικό των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου πέφτει στα 8 δισ. Στο 110% υποχώρησε στο τέλος του 2016 ο δείκτης καθαρές χορηγήσεις προς καταθέσεις σε επίπεδο ομίλου. Στα 10 εκατ. το όφελος από το πρόγραμμα εθελουσίας.

Το σύνολο σχεδόν των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει με το πλάνο αναδιάρθρωσης ολοκλήρωσε η Eurobank, μετά τη μεταβίβαση της ρουμανικής Bancpost και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στην Banca Transilvania (BT), καθώς ο μόνος στόχος που μένει να εκπληρωθεί είναι η πτώση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στην Ελλάδα κάτω από το 115%.

Με βάση τις ανακοινώσεις, η Eurobank θα εισπράξει για την πώληση της Bancpost και των θυγατρικών της ERB Retail Services IFN S.A. και της ERB Leasing IFN S.A., το ποσό των 301 εκατ. ευρώ, μετά τη διανομή ειδικού μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου (48 εκατ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα της πώλησης και της μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (Common Equity Tier I ) της Eurobank ενισχύεται κατά 25 μονάδες βάσης.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2017 το ενεργητικό των διεθνών δραστηριοτήτων της Eurobank, που δεν σχετίζεται με Ελληνες πελάτες (Λουξεμβούργο), ανερχόταν σε 10,2 δισ. ευρώ. Με τη μεταβίβαση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, μειώνεται κατά 2,2 δισ., αρκετά κάτω από το «όριο» των 8,77 δισ. ευρώ, που έχει τεθεί με το πλάνο αναδιάρθρωσης.

Η Eurobank έχει επιτύχει επίσης τον στόχο μείωσης του εν Ελλάδι απασχολούμενου προσωπικού. Ειδικότερα, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε σε 9.418 άτομα στο τέλος του 2017, ενώ έκτοτε αποχώρησαν περίπου 400 άτομα, μέσω του στοχευμένου προγράμματος εθελουσίας, που έτρεξε τον περασμένο Ιανουάριο. Η δέσμευση προέβλεπε το προσωπικό των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων να μειωθεί κάτω από 9.800 άτομα.

Η τράπεζα είχε ήδη πετύχει από τη χρήση 2016 τη δέσμευση μείωσης των συνολικών δαπανών στην Ελλάδα κάτω από τα 750 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, οι συνολικές δαπάνες του ομίλου στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 716 εκατ. ευρώ. Από το 2015 είχε επιτευχθεί και στόχος μείωσης του δικτύου καταστημάτων.

Εντός του 2016 η Eurobank μεταβίβασε το 80% της Eurolife, ενώ πέρσι διέθεσε και το εναπομείναν 20% των μετοχών της Grivalia. Η πώληση της Eurolife συνέβαλε στην επίτευξη του στόχου μείωσης του χαρτοφυλακίου σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά κάτω από τα 35 εκατ. ευρώ.

Ο μόνος στόχος που παραμένει απαιτητικός είναι η μείωση του δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα σε 115%, κατ' ανώτατο όριο. Σε επίπεδο ομίλου, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο τέλος του 2017 στο 110%, αλλά στην Ελλάδα παραμένει πάνω από τον στόχο.
Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2017 η Eurobank αναγνώρισε συνολικές ζημίες απομείωσης 31 εκατ. ευρώ για την Bancpost και τις θυγατρικές της, ενώ το 2016 πήρε απομείωση 55 εκατ. ευρώ.

Στα 10 εκατ. ευρώ το όφελος από εθελουσία

Στα 10 εκατ. ευρώ ανέρχεται, σύμφωνα με τη Eurobank, η ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση δαπανών, ως αποτέλεσμα του προγράμματος εθελούσιας εξόδου, που έτρεξε η τράπεζα τον περασμένο Ιανουάριο.

Όπως προκύπτει από τις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, το εφάπαξ κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 31 εκατ. ευρώ και το όφελος από τη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας σε 10 εκατ. ευρώ.

Το κόστος του προγράμματος θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αφορούσε σε υπαλλήλους συγκεκριμένων επιλεγμένων μονάδων στην Ελλάδα. Τα κίνητρα αποχώρησης ήταν σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του 2017, με το κόστος αποζημίωσης που κατέβαλε η τράπεζα να ανέρχεται για την περσινή χρονιά στα 33 εκατ. ευρώ.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, το κόστος για το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου ανερχόταν σε 106 εκατ., μετά από προβλέψεις, για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, εκ των οποίων ποσό 5 εκατ. έχει αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων 2017.