Ελληνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ, ύψους 150 εκατ. ευρώ

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα μέσω (i) έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης για άντληση μέχρι €100.031.254,40 και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους €50.000.000,40


H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε από τις 28 Ιανουαρίου 2019 και έχει δώσει άδεια δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €150 εκ.της Ελληνικής Τράπεζας, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα μέσω (i) έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης για άντληση μέχρι €100.031.254,40 και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους €50.000.000,40 και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των δικαιωμάτων προτίμησης που θα εκδοθούν μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης και των νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την εταιρεία ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και την ιδιωτική τοποθέτηση.
Τα συνολικά μεικτά έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να ανέλθουν σε ποσό ύψους μέχρι €150.031.254,80.
Τα μεικτά έσοδα που αναμένεται να αντληθούν από την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης ανέρχονται σε μέχρι €100.031.254,40 (με την προϋπόθεση ότι θα ασκηθούν όλα τα δικαιώματα προτίμησης).
Τα μεικτά έσοδα που αναμένεται να αντληθούν από την ιδιωτική τοποθέτηση ανέρχονται σε €50.0000.000,40.


Τα δικαιώματα προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία αρχείου, 4 Φεβρουαρίου 2019, δωρεάν σε αναλογία ενός δικαιώματος προτίμησης προς μία υφιστάμενη κοινή μετοχή.
Δικαιώματα Προτίμησης θα παραχωρηθούν σε μετόχους οι οποίοι θα αγοράσουν μετοχές μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της 31 Ιανουαρίου 2019.
Από την 1η Φεβρουαρίου 2019, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των δικαιωμάτων προτίμησης (ex-rights date).
Επιστολές παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης στους εγγεγραμμένους μετόχους θα αποσταλούν στις 8 Φεβρουαρίου 2019.


Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ΧΑΚ θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης θα είναι η 28 Φεβρουαρίου 2019.
Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου 2019. Η τελευταία ημερομηνία άσκησης θα είναι η 7 Μαρτίου 2019.
Η άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από μετόχους σε εξαιρούμενες χώρες δεν επιτρέπεται, εκτός όπου αυτό πιθανόν να επιτρέπεται από εφαρμοστέα νομοθεσία. Εντούτοις, οι κάτοχοι θα μπορούν να διαπραγματευτούν τα δικαιώματα προτίμησης κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης.