Ελληνική Τράπεζα: Στα 295,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο 9μηνο 2018, λόγω Συνεργατικής

Τα αποτελέσματα 9μήνου είναι τα πρώτα που περιλαμβάνουν την επίδραση της απορρόφησης του «καλού» ενεργητικού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.


Στα 295,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Ελληνικής Τράπεζα στο εννεάμηνο του 2018, έναντι ζημιών 17,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Τα αποτελέσματα 9μήνου είναι τα πρώτα που περιλαμβάνουν την επίδραση της απορρόφησης του «καλού» ενεργητικού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, όπως υπογραμμίζει το Stockwatch.
Το κέρδος συμπεριλαμβάνει την αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκ. που προκύπτουν από την απόκτηση, η οποία αποτελείται από τη διαφορά μεταξύ της καθαρής αξίας της αποκτηθείσας περιμέτρου ύψους €247 εκ. και του αντιτίμου ύψους €74,2 εκ. που η Ελληνική Τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει στην πρώην Συνεργατικής Τράπεζας και την εφαρμογή λογιστικών προτύπων βάσει των οποίων αναγνωρίζεται άμεσα η αξία των μελλοντικών εσόδων, εξαιρουμένων των χρεώσεων, που μπορεί να προκύψουν από το σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων (ΣΠΠΣ).


Παράλληλα σημειώνεται ότι μετά την απόκτηση, αυξήθηκε η αξία των κυπριακών κυβερνητικών ομολόγων (ΚΚΟ) που έχουν αγοραστεί. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος ΚΚΟ, κατέχοντας €4,6 δισ., δηλαδή περίπου το 20% του χρέους της κυπριακής κυβέρνησης.
Σε ότι αφορά άλλα μεγέθη σημειώνεται ότι ο ενδεικτικός δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) βρίσκεται στο 18,2%, ενώ ο ενδεικτικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,9%, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρως εξασφαλισμένη αύξηση κεφαλαίου, ύψους €150 εκατ. η οποία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2019.


Η Ελληνική Τράπεζα, κατέχει μερίδιο αγοράς καταθέσεων σε νοικοκυριά στο 39% και μερίδιο αγοράς δανείων και χορηγήσεων σε νοικοκυριά στο 30%.
Σε σχέση με το προηγούμενo τρίμηνo ο δείκτης ΜΕΧ μειώθηκε από 51,6% στο 25,6%3, ενώ οι καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν από 12% στο 4%