Επιστολή Ρουμελιώτη στους μετόχους για την ΑΜΚ της Attica Bank

Λεπτομέρειες για τη διάθεση των κεφαλαίων από την ΑΜΚ ως 197,97 εκατ. ευρώ της τράπεζας παρέχει ο πρόεδρος του ΔΣ σε επιστολή προς τους μετόχους. «Στόχος η Attica να γυρίσει επιτέλους σελίδα», αναφέρει. 

Τη στήριξη των μετόχων της Attica Bank ΑΤΤ 0,00% στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ζητά με προσωπική επιστολή στους μετόχους ο πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας, Ρουμελιώτης Παναγιώτης .

Οπως αναφέρει στην επιστολή ο κ. Ρουμελιώτης:

«Αγαπητή/έ Μέτοχε,

Επικοινωνώ προσωπικά μαζί σας, λόγω του σημαντικού έργου που επιτελείται αυτή τη στιγμή στην τράπεζα και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ζητώντας την στήριξή σας.

Η έκτακτη Γ. Σ. της τράπεζας της 22 Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 197, 97 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου και να καλύψει τις νέες αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν για όλες τις τράπεζες από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων (IFRS 9).

Ειδικότερα, με βάση την αποτροπή της προαναφερθείσης έκτακτης Γ.Σ., η Attica BankΑΤΤ 0,00% προχωρά:

1. Σε ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της με παράλληλη μείωση των μετοχών (reverse split) σε αναλογία 14.179 μετοχές προς 1 νέα μετοχή, ονομαστικής αξίας εκάστης των νέων μετοχών τα 0.30 ευρώ.

2. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης 659.902.228 νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά ( ενοποιημένη πλέον) μετοχή, με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων, μέχρι του ποσού των 197,97 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 22-12-17 σε 0.30 ευρώ, η οποία μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά προτεραιότητα, στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και μέχρι του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, εφόσον αιτηθούν και έχουν ήδη εξασκήσει το σύνολο των υφισταμένων προτιμησιακών δικαιωμάτων τους και εν συνεχεία κατά την κρίση του.

Εφόσον συμμετάσχετε στην ΑΜΚ, είτε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, είτε για την συμμετοχή σας στα τυχόν αδιάθετα, αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 4η Μαΐου μέχρι και την 18η Μαΐου 2018, είτε μέσω του χειριστή των μετοχών σας είτε μέσω του δικτύου καταστημάτων της Attica Bank ΑΤΤ 0,00%.

 
Η περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αρχίζει από την 4η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 15η Μαΐου 2018. 


Το κεφάλαιο που θα αντλήσει η τράπεζα προορίζονται για την αποπληρωμή του ποσού των 100. 2 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών χωρίς να μειωθεί κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας- αλλά και για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων (IFRS 9) ώστε η Attica Bank ΑΤΤ 0,00% να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία ενόψει αυστηρότερης ευρωπαϊκής εποπτείας των μικρών τραπεζών.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αναλογικά και προς τις δύο προαναφερομένες ανάγκες, ενώ για την ολική κάλυψη των προνομιούχων μετοχών μπορεί να γίνει χρήση κεφαλαίων από την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης.


Αγαπητοί μέτοχοι,

Γνωρίζω ότι στηρίζετε χρόνια την συγκεκριμένη τράπεζα και σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική στροφή της προς την πλήρη εξυγίανσή της και την επιστροφή της στην κερδοφορία, προσδοκούν στην στήριξη των προσπαθειών μας, προκειμένου η Attica Bank ΑΤΤ 0,00% να διέλθει οριστική των κρίσιμων περιόδων που έχει διανύσει και να γυρίσει επιτέλους σελίδα.

Μετά τιμής
Παναγιώτης Ρουμελιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ.»