ΕΤΕ: Το όφελος από την πώληση της Πανγαία και το IFRS 16

Πώς η θετική επίδραση στα κεφάλαια από την πώληση και αποενοποίηση της Πανγαία «ματσάρει» την αύξηση του σταθμισμένου ενεργητικού που φέρνει το IFRS 16. 


Λειτουργικές μισθώσεις αξίας 1,6 δισ. έχει η τράπεζα και οι περισσότερες αφορούν ακίνητα που νοικιάζει από την Πανγαία .

Κεφαλαιακά ουδέτερη αναμένεται να είναι για την Εθνική Τράπεζα  η πώληση του 32,66% του μετοχικού κεφαλαίου της Πανγαία ΑΕΕΑΠ και η αποενοποίησή της καθώς το όποιο όφελος σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας θα αντισταθμιστεί από την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 (ΔΠΧΑ 16).

Ο επενδυτικός βραχίονας της Invel Real Estate, που κατέχει το 66% της Πανγαία, ανακοίνωσε στις 30 Μαρτίου την πρόθεσή του να εξασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση του 32,6% της ΑΕΕΑΠ από την Εθνική Τράπεζα, έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 390,8 εκατ. ευρώ.


Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος Μαΐου. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η Εθνική θα πάψει να ασκεί τον έλεγχο της ΑΕΕΑΠ, δικαίωμα που έχει βάσει της συμφωνίας μετόχων με την Invel, η διάρκεια της οποίας έχει παραταθεί μέχρι να διενεργηθεί η πώληση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δ' τριμήνου, η διοίκηση της Εθνικής, το άμεσο (κεφαλαιακό) και έμμεσο όφελος από την πώληση και αποενοποίηση της Πανγαία θα μπορούσε να είναι μεγάλο. Αντισταθμίζεται, όμως, από την αύξηση του σταθμισμένου ενεργητικού, που επιφέρει η πρώτη εφαρμογή του IFRS 16.

Το νέο πρότυπο εισάγει ενιαία λογιστική αντιμετώπιση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών μισθώσεων. Η Εθνική διαθέτει λειτουργικές μισθώσεις 1,6 δισ. ευρώ, οι οποίες αφορούν κυρίως σε ακίνητα που μισθώνει από την Πανγαία ΑΕΕΑΠ. Η λογιστική τους αναγνώριση οδηγεί σε ισόποση αύξηση παγίων και υποχρεώσεων και επακόλουθα σε αύξηση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού.


Στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018, η διοίκηση της Εθνικής διατυπώνει την εκτίμηση ότι ο CET I θα μειωθεί κατά 56 μ.β. σε εταιρικό επίπεδο, ενώ σε επίπεδο ομίλου μόλις κατά 5 μ.β. Η μεγάλη διαφορά, μεταξύ τράπεζας και ομίλου, οφείλεται στο γεγονός ότι η Εθνική μισθώνει πολλά ακίνητα από την Πανγαία ΑΕΕΑΠ, την οποία προς το παρόν ενοποιεί.

Με την πώλησή της, η επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του IFRS 16 στα κεφάλαια του ομίλου θα προσεγγίσει αυτή της τράπεζας. Από την άλλη, όμως, το άμεσο και έμμεσο όφελος από την πώληση και αποενοποίηση της Πανγαία εκτιμάται από αναλυτές ότι θα ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET I), κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.