Εθνική: Πήρε πρόβλεψη «μαμούθ» για Titlos

Στα 475 εκατ. ευρώ η επίπτωση στην καθαρή θέση της τράπεζας με το IFRS 9 από το Titlos. Πως αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από αντιλογισμό πρόβλεψης για ΟΕΔ. Γιατί εξαιρέθηκε από την εφαρμογή του νέου προτύπου η Εθνική Ασφαλιστική. 

Πρόβλεψη «μαμούθ» πήρε τελικά η Εθνική για το Titlos, εξαιτίας της υιοθέτησης από 1ης Ιανουαρίου 2018 του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (IFRS 9), το οποίο υποχρεώνει τράπεζες και επιχειρήσεις να σχηματίζουν προβλέψεις για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου.

Όπως προκύπτει από τις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017, η επίπτωση στην καθαρή θέση της τράπεζας, λόγω της επιμέτρησης σε εύλογη αξία της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων με την Ελληνική Δημοκρατία, ανήλθε συνολικά (credit και market risk) στα 475 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη διενεργήθηκε, βάσει της αξιολόγησης της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς ο βασικός παράγοντας κινδύνου, που φέρει το Titlos είναι η δυνατότητα της χώρας να αποπληρώσει το χρέος της.

Πρόκειται για πολύ υψηλότερο νούμερο από αυτό που περίμεναν (σ.σ. περίπου 300 εκατ. ευρώ) οι αναλυτές. Χαρακτηριστικό είναι ότι συνολικά η επίπτωση στην καθαρή θέση της τράπεζας από την εφαρμογή του νέου προτύπου ανέρχεται, με βάση την εκτίμηση της διοίκησης, σε 1,46 δισ. Αν δεν υπήρχε, δηλαδή, το Titlos η τράπεζα θα είχε μικρότερη επιβάρυνση κατά 0,5 δισ. και επομένως βελτιωμένο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Η ζημιά από το Titlos αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από τον αντιλογισμό πρόβλεψης, που είχε σχηματίσει στο παρελθόν η Εθνική για το 50ετές inflation bond, έκδοσης 2007, το οποίο είχε εξαιρεθεί από το PSI και από την αναταξινόμηση κρατικών ελληνικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Έτσι, η ζημιά περιορίστηκε από το συγκεκριμένο πεδίο στα 245 εκατ. ευρώ.

Όπως είναι γνωστό, ο όμιλος αποφάσισε να κάνει χρήση των μεταβατικών διατάξεων για τον εποπτικό χειρισμό της επίπτωσης από την εφαρμογή του IFRS 9.

Έτσι, η επίπτωση στον δείκτη Common Equity Tier I την 1η Ιανουαρίου 2018 ανέρχεται σε 50 μονάδες βάσης (16,5% για τον όμιλο και 16,3% για την τράπεζα). Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές διατάξεις η εκτιμώμενη αρνητική επίπτωση στο Δείκτη CET1 ανέρχεται σε 350 μ.β για τον όμιλο (13,5%) και 380 μ.β για την τράπεζα (13%).

Γιατί εξαιρέθηκε από το IFRS 9 η Εθνική Ασφαλιστική

Η διοίκηση της Εθνικής επέλεξε να αναβάλει την εφαρμογή των διατάξεων του IFRS 9 για τη θυγατρική της Εθνική Ασφαλιστική ως την 1η Ιανουαρίου του 2021, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρότυπο 17 για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αντίστοιχη τακτική έχουν ακολουθήσει και άλλες ασφαλιστικές στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει ταξινομημένη στις διακοπτόμενες δραστηριότητες, καθώς παρά τον τερματισμό της σύμβασης αγοράς και πώλησης με την Exin, η διοίκηση της τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο πώλησης τουλάχιστον του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, όπως προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο τερματισμός της σύμβασης αγοράς και πώλησης, μεταξύ τράπεζας και Exin, ήρθε λόγω της αδυναμίας της τελευταίας να εκπληρώσει καθορισμένες από τη σύμβαση υποχρεώσεις.