Η Alpha bank αναγνώρισε πιστωτικό φόρο 452 εκατ για το 2018

Τα κεφάλαια της Alpha bank μειώθηκαν κατά 530 εκατ ευρώ από 8,8 δισεκ. σε 8,27 δισεκ. ενώ τα tangible book κεφάλαια ανήλθαν σε 7,665 δισεκ. στο τέλος 2018 από 7,84 δισεκ. στο β΄ τρίμηνο του 2018.


Η Alpha bank αναγνώρισε πιστωτικό φόρο 452 εκατ ευρώ για το 2018 στο πλαίσιο χρήσης φορολογικών ζημιών που δεν έχουν αναγνωριστεί αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Με βάση το νόμο 4465 του 2017 επιτρέπεται η μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων η οποία συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί.
Ουσιαστικά η Alpha bank αναγνώρισε 452 εκατ ευρώ φόρο που κάλυψε ισόποσα ζημία προ φόρων 452,8 εκατ ευρώ από προβληματικά δάνεια.
Με αυτό τον νομικό ελιγμό η Alpha bank απέφυγε να εμφανίσει ζημίες 350 εκατ ευρώ εξέλιξη που θα οδηγούσε σε έκδοση μετοχών υπέρ του δημοσίου κατά το ύψος της ζημίας που αναλογεί σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 


Η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4465/2017 και την ερμηνευτική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (ΔΕΑΦ Β1049915/28.3.2018), από την οποία προκύπτει ότι σε περίπτωση σχηματισμού της χρεωστικής διαφοράς υπάρχει υποχρέωση αντιλογισμού μόνο της τυχόν σχηματισθείσας ειδικής ονομαστικής πρόβλεψης και βασιζόμενη στο επιχειρησιακό της σχέδιο, επανεκτίμησε με 31.12.2018 τις προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των δανείων και απαιτήσεων και αναγνώρισε επιπρόσθετη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού 290 εκατ
Να σημειωθεί ότι ακριβώς την ίδια νομική και φορολογική διέξοδο είχε χρησιμοποιήσει η Πειραιώς στα αποτελέσματα χρήσης 2017 περί τα 1,2 δισεκ. ευρώ. 


Μέχρι τώρα δύο τράπεζες έχουν κάνει χρήση του νόμου 4465 του 2017.
Να σημειωθεί ότι η Alpha bank διενήργησε προβλέψεις 1,614 δισεκ. ευρώ και μόνο στο δ΄ τρίμηνο του 2018 οι προβλέψεις έφθασαν στα 669 εκατ ευρώ από 296 εκατ προβλέψεις στο γ΄ τρίμηνο του 2018.
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα κεφάλαια της Alpha bank μειώθηκαν κατά 530 εκατ ευρώ από 8,8 δισεκ. σε 8,27 δισεκ. ενώ τα tangible book κεφάλαια ανήλθαν σε 7,665 δισεκ. στο τέλος 2018 από 7,84 δισεκ. στο β΄ τρίμηνο του 2018.