Καλυμμένα ομόλογα ως 1 δισ. ευρώ εκδίδει η Alpha Bank Romania

Η τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει στο εγγύς διάστημα σε έκδοση καλυμμένης ομολογίας περί τα Ευρώ 200 εκατ. 


H Alpha Bank Romania ανοίγει την αγορά καλυμμένων ομολογιών (Covered Bonds) στη Ρουμανία, καθώς -όπως ανακοίνωσε χθες- ολοκληρώθηκε με επιτυχία η θέσπιση σχετικού προγράμματος, το οποίο προβλέπει την απευθείας έκδοση καλυμμένων ομολογιών από την Τράπεζα, έως του ποσού του Ευρώ 1 δισ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank ΑΛΦΑ Romania αναμένεται να προχωρήσει στο εγγύς διάστημα σε έκδοση καλυμμένης ομολογίας περί τα Ευρώ 200 εκατ.

Η εν λόγω έκδοση αναμένεται να φέρει πιστοληπτική διαβάθμιση «Baa2» κατηγορίας investment grade από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, δηλαδή 1 βαθμίδα υψηλότερα σε σχέση με την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ρουμανίας (Baa3).


Πρόκειται για την πρώτη έκδοση καλυμμένου ομολόγου στη Ρουμανία, με την οποία η Alpha Bank  Romania αξιοποιεί το σύγχρονο νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο της χώρας που ενθαρρύνει -με τον νόμο 304/2015- την ενεργό ανάπτυξη της αγοράς καλυμμένων ομολογιών και επιβεβαιώνει την πρωτοπόρο δράση της στο τραπεζικό σύστημα, καθώς ήταν η πρώτη τράπεζα που διέθεσε στεγαστικό δάνειο στη Ρουμανία το 2001.

Με την έκδοση αυτή, η Alpha Bank Romania αποκτά τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει σημαντικά τις πηγές χρηματοδότησής της και να αντλήσει νέα κεφάλαια, με μειωμένο κόστος, προκειμένου να στηρίξει ακόμη πιο δυναμικά την οικονομία της χώρας και να επεκτείνει περαιτέρω τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες.

Η έκδοση καλυμμένων ομολογιών αποτελεί πλέον μία συνήθη χρηματοδοτική λύση για τις διεθνείς αγορές. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις χώρες - μέλη της Ε.Ε., το 27% περίπου των χορηγούμενων στεγαστικών δανείων χρηματοδοτείται από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων.