Κέρδη 28,6 εκατ. για Ελληνική Τράπεζα το πρώτο τρίμηνο

Η τράπεζα εμφάνισε €139 εκατ. χορηγήσεις το πρώτο τρίμηνο, με αύξηση 57% σε ετήσια βάση. Μειώθηκαν οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο. 

Κέρδη μετά φόρων ύψους 28,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο η Ελληνική Τράπεζα.

Η Τράπεζα σημείωσε επιπλέον πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, δηλαδή την μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και την συνετή ανάπτυξη του ισολογισμού της. Ο Όμιλος διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή του θέση με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) να βρίσκεταιστο 13,9% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου να διαμορφώνεται στο 17,6%, και τα δύο με μεταβατικές διατάξεις , που υπερβαίνει τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

Κατά την πρώτη τριμηνία του 2018 η Τράπεζα συνέχισε να χρηματοδοτεί την κυπριακή οικονομία στηρίζοντας αξιόχρεες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξετάζοντας παράλληλα άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Κατά την πρώτη τριμηνία του 2018 εγκρίθηκαν €139εκατ. χορηγήσεις στηρίζοντας τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, μεταποίηση, χοντρικό εμπόριο, μεταφορές αλλά και νοικοκυριά.


Μείωση ΜΕΧ

Στο πλαίσιο της παραμέτρου «Αναδιοργάνωση» της στρατηγικής της Τράπεζας και στην προσπάθεια να βελτιώσει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της η Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), το οποίο αποτελείται κυρίως από μη εξασφαλισμένες χορηγήσεις, μη λιανικού εμπορίου, στην Β2Kapital Cyprus Ltd, μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρείας B2Holding ASA. Το μεικτό συμβατικό υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου ήταν €145 εκατ. και αποτελείτο από 1.158 δανειολήπτες και 1.977 διευκολύνσεις (για την κάθε περίπτωση υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2017). Τον Μάιο του 2018 η Κεντρική Τράπεζα παραχώρησε σχετική άδεια στην B2Kapital Cyprus Ltd για να λειτουργεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Το επίπεδο των ΜΕΧ έχει μειωθεί στα €2.128 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2018, με μείωση 2% σε σύγκριση με €2.162 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στην εξυγίανση των αναδιαρθρωμένων δανείων, σε εισπράξεις, ανταλλαγές χορηγήσεων με περιουσιακά στοιχεία και διαγραφές. Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 62 % στις 31 Μαρτίου 2018 (31 Δεκεμβρίου 2017: 61%), ενώ ο δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε στο 142% στις 31 Μαρτίου 2018


Ισχυρή παραμένει η κεφαλαιακή βάση

Ο Όμιλος διατήρησε ισχυρούς ενδεικτικούς (proforma), δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας1 , σταθερά υψηλότερους από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Κατά την 31 Μαρτίου 2018 , ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) βρισκόταν στο 13,9% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 17,6%


Καταθέσεις και δάνεια

Ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή ρευστότητα. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στις 31 Μαρτίου 2018 ανήλθε στο 48%, επιτρέποντας περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση. Στις 31 Μαρτίου 2018, οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν στα €5,8 δις ενώ οι μεικτές χορηγήσεις έφτασαν τα €4.09 δισ., αυξημένες κατά 1% σε σύγκριση με τα €4.09 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017,με το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων να παρουσιάζει αύξηση 'ύψους 3%. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2018 διαμορφώθηκε στο 8,5% (31 Δεκεμβρίου 2017: 8,1%) ενώ το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2018 διαμορφώθηκε στο 12,2% (31 Δεκεμβρίου 2017: 11,9%).