Με 5,075% η Schroders plc στην Alpha Bank

Η Schroders plc κατέχει έμμεσα από τις 20 Μαΐου συνολικά 78.338.339 δικαιώματα ψήφου .


Η Alpha Bank A.E. γνωστοποίησε ότι η Schroders plc, κατόπιν της από 21.5.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 20.5.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.