Με ποσοστό άνω του 5% η Blackrock στην Alpha Bank

Ο οίκος κατέχει συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 5,85% του συνόλου. 

Η Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,53% A.E. ανακοίνωσε ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 17.9.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 14.9.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Είδος Χρηματοπιστωτικού Μέσου    Πλήθος Αναλογούντων Δικαιωμάτων Ψήφου   Ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της

Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,53% A.E. 

Μετοχές                                          77.235.078                               5,00%

Χρηματοπιστωτικά Μέσα           13.073.849                                0,85%

Σύνολο                                           90.308.927                                5,85%