Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο την Ερώτηση με 'αίτημα γραπτής απάντησης'

Στις 18/7/18 ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κος Μανώλης Κεφαλογιάννης κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο την Ερώτηση με «αίτημα γραπτής απάντησης» (E-004012-18).

Ερωτά την Ευρωπαική Επιτροπή σχετικά με τον Λεπετέ και την Εθνική Τράπεζα.

Παραθέτουμε την ερώτηση του κ.Κεφαλογιάννη:

«Θέμα: Λογαριασμός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας

Ο «Λογαριασμός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας» (ΛΕΠΕΤΕ) συστάθηκε το 1949 ως έντοκος κοινός ειδικός λογαριασμός στον οποίο συγκεντρώνονται αποκλειστικά εισφορές των εργαζομένων (3,5%) της Τράπεζας (9,00%), προμήθειες από ασφαλιστικές εργασίες που διενεργούν οι υπάλληλοι και οι αποδόσεις των κεφαλαίων.

Η ένταξη από την 1.1.2005 των νέων εργαζομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εθελούσιες έξοδοι πάρα πολλών εργαζομένων οδήγησαν στη σημαντική απομείωση των αποθεματικών και στη χειροτέρευση του λόγου ασφαλισμένων προς συνταξιούχους, με αποτέλεσμα την ανάγκη ενίσχυσης του ΛΕΠΕΤΕ από την Τράπεζα, προκειμένου να παραμείνουν σταθερές οι παροχές, γιατί η διασφάλιση της επάρκειας στη χρηματοδότησή του βάσει του Κανονισμού του αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας.

Ωστόσο, τον περασμένο Δεκέμβριο η Τράπεζα μονομερώς και χωρίς καμία προειδοποίηση έπαψε να καταβάλλει οποιαδήποτε παροχή, επικαλούμενη μεταξύ άλλων και άρνηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ενισχύσει το Λογαριασμό.

Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας δεν λαμβάνουν άλλη επικουρική σύνταξη και το σοβαρό πρόβλημα της μη καταβολής από τον Ειδικό Λογαριασμό, ένα λογαριασμό εγγυημένων παροχών, αφορά περίπου 16 500 συνταξιούχους και τις οικογένειές τους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι σε γνώση της το σημαντικό αυτό κοινωνικό ζήτημα που επηρεάζει 16 500 οικογένειες;

Αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση ή άλλης μορφής υποχρέωση η διακοπή χρηματοδότησης του ΛΕΠΕΤΕ από την Εθνική Τράπεζα;»

Στις 22/10/18 ο Επίτροπος Πιέρ Μοσχοβισί εκ μέρους της Ευρωπαικής Επιτροπής έδωσε την παρακάτω απάντηση:(ΕL E-004012/2018)

«Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, το εν λόγω ζήτημα αφορά ιδιωτική ρύθμιση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και των υπαλλήλων της, και όχι δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σταμάτησε να καλύπτει το έλλειμμα του συστήματος, καθώς αμφισβητεί ότι πρόκειται για σύστημα καθορισμένων παροχών. Είναι ευθύνη των εθνικών δικαστηρίων να αποφασίσουν επί μιας τέτοιας διαφοράς και η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει σε συμβατική διαφορά μεταξύ εργοδότη και των υπαλλήλων του σχετικά με ιδιωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης

που υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδας και της Επιτροπής, ενεργούσας εξ ονόματος του

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (και όχι του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως αναφέρεται στην ερώτηση), για το πρόγραμμα

στήριξης της σταθερότητας που ολοκληρώθηκε στις 20 Αυγούστου 2018.»

Στις 29/11/18 η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,σε τηλεδιάσκεψη με διεθνείς αναλυτές για την ανάλυση

των αποτελεσμάτων 9 μήνου,ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ελληνική

Κυβέρνηση για τη μεταφορά όλων των Δικαιούχων του Λεπετέ στο Δημόσιο Σύστημα

Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ).

Αμέσως ενημερώσαμε την Ευρωπαική Επιτροπή μέσω του κου Μοσχοβισί περί των όσων

διατείνεται η Διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης,θεωρώντας ότι θίγεται εμπράκτως, εκτός των

συμφερόντων μας και το Κύρος Γνώμης της Επιτροπής και του κου Μοσκοβισί

προσωπικά,ως εκπροσώπου της.

Παραθέτουμε την επιστολή μας αυτή:

«Κύριε Επίτροπε,

με δεδομένο ότι γνωρίζετε το ζήτημα της ιδιωτικής διαφοράς μεταξύ της Εθνικής

Τράπεζας της Ελλάδος και του πρώην προσωπικού της, θα θέλαμε να γνωρίζετε και τη

γενεσιουργό αιτία του εν λόγω ζητήματος, η οποία προήλθε από την απότομη εκ μέρους

της Τράπεζας διακοπή του βοηθήματος, προϊόν καταστρατήγησης του ειδικού

κανονισμού ΛΕΠΕΤΕ και αυτό μετά από 70 χρόνια ομαλής λειτουργίας του.

Αναμφίβολα, η επίλυση του όλου θέματος επαφίεται στα Εθνικά Δικαστήρια να

αποφασίσουν επί μιας τέτοιας διαφοράς , ωστόσο, λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια της

μεγάλης μας Ευρωπαϊκής Οικογένειας, του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, των Ευρωπαϊκών

κανόνων και της Ηθικής, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι, μια μεσοπρόθεσμη λύση θα

κλιμακώσει την αρνητική εικόνα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και όχι μόνο, με

δεδομένο ότι οι Ελληνικές τραπεζικές επιχειρήσεις λειτουργούν στα πλαίσια της

Ευρωζώνης και στην προοπτική μιας τραπεζικής ενοποίησης.

Κύριε Επίτροπε, η αρνητική εικόνα εστιάζεται για μας στο γεγονός ότι, επί ένα χρόνο η

ΕΤΕ Α.Ε. εκτίθεται συνεχώς στις δικαστικές αίθουσες καθώς και σε διάφορες αναφορές

των ΜΜΕ, πράγμα που τη διασύρει ανεπανόρθωτα ως αδυνατούσα μερικώς ή ολικώς,

στην εκπλήρωση υποχρεώσεων μεταξύ αντισυμβαλλομένων, πράγμα που μπορεί να

ερμηνευθεί σε μη κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Επισημαίνοντας τη συμπεριφορά και το

αδιέξοδο, στο οποίο έχουν περιέλθει τα πράγματα, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι

ανάλογα προγράμματα παροχών προς τους εργαζόμενους, λειτουργούν σε πάρα πολλές

ευρωπαϊκές και όχι μόνο τράπεζες και καταγράφονται στα ΔΛΠ ως: Προγράμματα

«Καθορισμένων Παροχών». Τα προγράμματα αυτά, που ενεργοποιούνται μετά την έξοδο

από την υπηρεσία, στηρίζονται σε τυπικές ή άτυπες συμφωνίες, βάσει των οποίων η

οικονομική οντότητα χορηγεί τις παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε έναν ή

περισσότερους εργαζόμενους.

Βέβαια, το όποιο άνοιγμα ή πλεόνασμα της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών

αποτυπώνεται λογιστικά, σε παρούσα αξία μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών

στοιχείων.

Ακριβώς παρόμοιο πρόγραμμα είναι η περίπτωση του Λογαριασμού Επικούρησης του

προσωπικού ΕΤΕ (ΛΕΠΕΤΕ), που αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ τράπεζας και

εργαζομένων από το 1949. Είναι δε χαρακτηριστικός ο τρόπος λειτουργίας του

προγράμματος, που περιγράφεται λεπτομερώς στο υφιστάμενο καταστατικό-σύμβαση,

αναφέροντας, πέραν των άλλων, και την καθορισμένη παροχή στο άρθρο 9 και την

εισφορά στο άρθρο 5 που για τους εργαζόμενους αποτελούσε το 12,5% των ακαθαρίστων

αποδοχών τους επί 35 + έτη. Επίσης, αξίζει να γίνει μνεία στην τεράστια αξία του

χαρτοφυλακίου "portofolio" του εν λόγω προγράμματος, την διαχείριση του οποίου έχει

η εκάστοτε διοίκηση της Τράπεζας, αλλά και στη μη ένταξη του στις δαπάνες, με ευθύνη

της Τράπεζας, που όφειλε να εφαρμόσει τις οδηγίες των ΔΛΠ.

Παρά τα ανωτέρω, διαφαίνεται ότι η ομαλοποίηση του θέματος είναι εφικτή μέσω των

υφιστάμενων εργαλείων και είναι αδήριτη ανάγκη να τερματισθεί αυτή η εκκρεμότητα,

που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την καλώς εννοούμενη τραπεζική πίστη, ενώ

παράλληλα, η αναγνώριση από την Δικαιοσύνη της τραπεζικής αυθαιρεσίας επιδεινώνει

την αντίληψη αυτή.

Τέλος, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια καθαρά διμερή σχέση μεταξύ Τράπεζας και

εργαζομένων, βάσει της υφιστάμενης νομολογίας, αλλά και της αναγνώρισής αυτής της

σχέσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγμα που αποκλείει την ανάμιξη τρίτων κάτω

από συνθήκες αγοράς, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε την Επιτροπή ότι πρόσφατα, στα

πλαίσια τηλεδιάσκεψης με διεθνείς αναλυτές για τα αποτελέσματα 9μηνου της Τράπεζας,

δηλώθηκε ότι η Διοίκησή της βρίσκεται σε συνεννοήσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση για

τη μεταφορά των δικαιούχων του βοηθήματος στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης, γεγονός

που εκτός των άλλων, θέτει και σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού στα πλαίσια του

Τραπεζικού συστήματος. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ

νέου η κατάσταση, αφ' ενός από την διοίκηση της Τράπεζας, που πρέπει να επαναφέρει

την ομαλή λειτουργία του λογαριασμού τακτοποιώντας οριστικά την εκκρεμότητα, αφ'

ετέρου οι εποπτικές αρχές ( ΤτΕ- SSM) θα πρέπει να επανεξετάσουν, αν στο όνομα

κάποιου αόριστου προσωρινού εξορθολογισμού, θα συνεχίσουν να επιτρέπουν, τη

δημιουργία προβλημάτων, πέραν αυτών που ήδη υπάρχουν και που θέτουν υπό

αμφισβήτηση την πεμπτουσία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλά και της

συναλλακτικής Ηθικής που διέπει το Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα.»

..................................

Κύριε/οι,

Επιτρέψατέ μας στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι από τη πλευρά μας, ευθύς εξ αρχής

αντιμετωπίσαμε την αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια της Τράπεζας να διακόψει με έωλες

δικαιολογίες εδώ και 12 μήνες την οικονομική υποχρέωσή της προς εμάς,,ως ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ/ΑΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, προσφεύγοντες στα Ελληνικά Δικαστήρια με άνω των 10.000

Αγωγών. Ήδη δε,άρχισαν να εκδίδονται οι πρώτες αποφάσεις,σημαντικό μέρος των οποίων

μας δικαιώνει.Ενδεικτικά αναφέρουμε την τελευταία Δικαστική απόφαση Νο:2221/18

ΜΠΑ η οποία υποχρεώνει την Τράπεζα ΑΜΕΣΑ να πληρώσει σε 96 ενάγοντες έντοκα τα

χρεωστούμενα ποσά στο 100% αυτών, και να συνεχίσει να εκπληρώνει τις οικονομικές

της υποχρεώσεις προς αυτούς,ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ο απελθών Διευθύνων Σύμβουλος κος Φραγκιαδάκης

και μέλη του προηγουμένου ΔΣ της ΕΤΕ ,μετά από μηνυτήρια αναφορά μας,παραπέμπονται

από την Εισαγγελία Εφετών της Χώρας μας για τρία(3) κακουργήματα.

Μία δεύτερη μηνυτήρια αναφορά,υποβλήθηκε ήδη στον Αρμόδιο Εισαγγελέα Διαφθοράς ,

καθώς και σχετική καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας μας.

Κύριε/οι,

Η παρούσα επιστολή προς εσάς είναι ενημερωτική.

Επιθυμούμε να γνωρίζετε τα μέχρι στιγμής δεδομένα αυτής της δυσάρεστης και βλαπτικής

για όλους κατάστασης,που συνεχώς οξύνεται επεκτεινόμενη.

Θα σας είμασταν πραγματικά υπόχρεοι, εάν ευαρεστούμενοι,προσφέρατε τις καλές σας

υπηρεσίες στην αποκατάσταση του Δικαίου μας,σύμφωνα με τη θεμελιακή αρχή του

Δικαίου,

«PACTA SUNT SERVANDA»

(υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και είναι στη διάθεσή σας .... υπογραφές συνταξιούχων

Ε.Τ.Ε.)