Παρατείνεται η διάρκεια του ΤΧΣ ως το 2022

Η διάρκεια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είχε οριστεί ως τις 30 Ιουνίου του 2020. Οι υποχρεώσεις της Αθήνας για τις τράπεζες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κείμενο του μνημονίου. 

Την επέκταση της ζωής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέχρι τα τέλη του 2022, από τις 30 Ιουνίου 2020 που λήγει η διάρκειά του, με βάση το καταστατικό, προβλέπει το αναθεωρημένο κείμενο του μνημονίου που δόθηκε στη δημοσιότητα.


Όπως αναφέρει το μνημόνιο, η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα παραμείνει σεβαστή, η εταιρική του διακυβέρνηση θα ενισχυθεί και θα λειτουργεί χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις.


Παράλληλα, ως προαπαιτούμενη ενέργεια, αναφέρεται ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να υλοποιήσουν όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διασφαλίσουν ότιτυχόν νέες κοινές μετοχές του Δημοσίου στις ελληνικές τράπεζες θα μεταφερθούν στο ΤΧΣ.


Η ανεξαρτησία της διοίκησης, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των δραστηριοτήτων των τραπεζών θα είναι πλήρως σεβαστές και οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά με βάση τις αρχές της αγοράς. Ενδεχόμενη μελλοντική αντικατάσταση μελών στα διοικητικά συμβούλια και στη διοίκηση των τραπεζών θα πραγματοποιηθεί χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις ενώ οι διορισμοί θα πραγματοποιούνται με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.