Πειραιώς:Συμμετέχει στον καθορισμό του μελλοντικού ρόλου των τραπεζών στην αειφόρο ανάπτυξη

Καθώς τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες, ο τραπεζικός τομέας θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων επιδιώξεων που θέτουν τόσο οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης όσο και η Συμφωνία του Παρισιού για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. 

Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +3,91% είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί με άλλες 25 τράπεζες, από τις μεγαλύτερες διεθνώς, στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου ώστε ο τραπεζικός τομέας να ευθυγραμμιστεί με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Καθώς τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες,ο τραπεζικός τομέας θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων επιδιώξεων που θέτουν τόσο οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης όσο και η Συμφωνία του Παρισιού για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.


Με αυτό το δεδομένο, η Γραμματεία του United Nations Environment Programme - Finance Initiative (UNEPFI) συντονίζει 26 τράπεζες μέλη του Προγράμματος στην προσπάθεια διαμόρφωσης Αρχών που:

• θα κατευθύνουν τις τράπεζες σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τα SDGs και τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και με διάφορες εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες αειφορίας,

• θα θέσουν τα κριτήρια για την αειφόρο τραπεζική (sustainable banking),

• θα ενεργοποιήσουν τις τράπεζες που συμμετέχουν να θέσουν στόχους και να δημοσιοποιούν τα επιτεύγματα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεών τους,

• θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα επιδείξουν διαφάνεια και υπευθυνότητααναφορικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους,

• θα ενισχύουν τον ρόλο των τραπεζών στην προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.


Η διαδικασία διαμόρφωσης των Αρχών θα περιλαμβάνει περίοδο διαβούλευσης με αρκετούς εταίρους, όπως την κοινωνία των πολιτών, τραπεζικές ενώσεις, ρυθμιστικές αρχές και όργανα των Ηνωμένων Εθνών.

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας των 26 τραπεζών έγινε στο Λονδίνο στις 19-20 Απρίλιου 2018. Η επίσημη παρουσίαση των Αρχών για την έναρξη της διαβούλευσης παγκοσμίως θα γίνει 26 Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι.


Ενημέρωση για τη FATCA

Σε εφαρμογή του Νόμου 4493/2017, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ηΤράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +3,91% οφείλει να υποβάλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως την 31η Μαΐου 2018, τις πληροφορίες που την 31η Δεκεμβρίου για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 (ξεχωριστά) είχε στη διάθεσή της, σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία και τους Χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των«Καθορισμένων Προσώπων ΗΠΑ» όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του Νόμου 4493/2017 με τίτλο «Ορισμοί».

Με το Νόμο 4493/2017 κυρώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (1) το Μνημόνιο Συνεννόησης, (2) η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act), καθώς και (3) η Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και λοιπές διατάξεις εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της FATCA και για την προστασία και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων και την άσκηση αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζάς μας ή την ιστοσελίδα https://www.piraeusbankgroup.com/el.
Ως Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεν επιτρέπεται να παρέχουμε φορολογικές συμβουλές στους πελάτες.