Στην ιταλική Cerved η EPS της Eurobank

Δεσμευτική συμφωνία με την Cerved Group S.p.A. - που κατέχει ηγετική θέση στην Ιταλία στους τομείς ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων -


 μέσω της θυγατρικής του Cerved Credit Management Group S.r.l. - υπέγραψε σήμερα με τη Eurobank Ergasias S.A. για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης για την παροχή υπηρεσιών για ακίνητα.Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cerved θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services A.E. ("EPS") στην Ελλάδα καθώς και τις θυγατρικές της, Eurobank Property Services S.A. στη Ρουμανία και ERB Property Services D.O.O. Belgrade στη Σερβία από τη Eurobank ( "Συμφωνία"). Οι μεταβιβαζόμενες εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση ως πάροχοι υπηρεσιών για ακίνητα στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών αποτίμησης, μεσιτείας (πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων), τεχνικού ελέγχου, έρευνας αγοράς και διαχείρισης ακίνητων. Στόχος της Συμφωνίας είναι η EPS και οι θυγατρικές της να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το δυναμικό τους για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών, επωφελούμενες παράλληλα και από την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της Cerved.


H EPS Ελλάδας έχει επίσης οριστεί ως ο κύριος πάροχος υπηρεσιών για ακίνητα για τη Eurobank για τα επόμενα πέντε χρόνια ("Συμφωνία παροχής υπηρεσιών") σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες αποτίμησης ακινήτων με σκοπό την εξασφάλιση νέων υποθηκών και επαναξιολογήσεων για εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα. Επιπρόσθετα η "Συμφωνία παροχής υπηρεσιών" περιλαμβάνει διαχείριση ακινήτων και δραστηριότητες πρακτόρευσης στο χαρτοφυλάκιο της Eurobank με την υφιστάμενη και τη μελλοντική ροή των ανακτηθέντων ακινήτων που σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία απομόχλευσης.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες για παρόμοιες συναλλαγές και αναμένεται να λάβει χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέσω της εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPS, έναντι ποσού 8 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον θα καταβληθεί πρόσθετο ποσό έως και 5 εκατ. ευρώ εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και προϋποθέσεις στο χρονικό πλαίσιο μέχρι το 2023. Παράλληλα η EPS θα συνάψει συμφωνία τριετούς διάρκειας, με μηχανισμό αυτόματης ανανέωσης έως 2 επιπλέον έτη, για την παροχή υπηρεσιών για ακίνητα στη Eurobank.


Η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τους στρατηγικούς στόχους της Cerved με σκοπό να:
- Επεκτείνει την παρουσία της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας από την Ελλάδα και τη Ρουμανία αξιοποιώντας τη βαθιά της γνώση της διαχείρισης απαιτήσεων και τις αποδεδειγμένες δυνατότητες της σε όλα τα πεδία διαχείρισης ανοιγμάτων: διαχείριση απαιτήσεων, νομικές υπηρεσίες και επαναπροώθηση ακινήτων στην αγορά (asset remarketing)
- Παρέχει υπηρεσίες real estate στο εξωτερικό, αποκτώντας υψηλής ποιότητας παρόχους που θα προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, από την αξιολόγηση έως τους τεχνικούς ελέγχους καθώς και στην μεσιτεία/επαναπροώθηση για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών με έμφαση στα μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα.

Η Eurobank στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επικεντρωθεί στις βασικές της εργασίες προτίθεται να υιοθετήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο outsourcing σε ότι σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών real estate και έτσι έχει προσδιορίσει τη Cerved ως στρατηγικό της εταίρο.