Στις 29 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Bank

Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης της Alpha Bank. 

Η Alpha Bank ΑΛΦΑ -3,98% πραγματοποιεί την Παρσακευή 29 Ιουνίου Τακτική Γενική Συνέλευση.


Τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:


1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής των.

4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως και περί του ορισμού Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας του και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.


Σημειώνεται πως η τράπεζα προτείνει το νέο διοικητικό συμβούλιο να απαρτίζεται από τους εξής:

Γεώργιος Κ. Αρώνης
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης
Δημήτριος Π. Mαντζούνης
Βασίλειος Θ. Ράπανος
Σπυρίδων Ν. Φιλάρετος
Jean L. Cheval
Ibrahim S. Dabdoub
Carolyn G. Dittmeier
Richard R. Gildea
Shahzad A. Shahbaz
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010 (ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ε.Τ.Χ.Σ.)
Jan A. Vanhevel
Προτείνεται επίσης ο, κατά την ακόλουθη έννοια, ορισμός έως έξι (6) Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, ήτοι των:
Jean L. Cheval
Ibrahim S. Dabdoub
Carolyn G. Dittmeier
Richard R. Gildea
Shahzad A. Shahbaz
Jan A. Vanhevel


7. Έγκριση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, της Πολιτικής της Τραπέζης για την Αποζημίωση Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της λόγω Αποχωρήσεως. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

8. Έγκριση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του Αποταμιευτικού Προγράμματος της Τραπέζης για την καταβολή (από την ίδια και από Στελέχη αυτής) καθορισμένων εισφορών. Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων.


9. Τροποποίηση των άρθρων 8.1, 9.2 και 14.2 του Καταστατικού.

10. Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Ιουλίου 2018.


Νεώτερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.