Στο 5,83% το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank

Τα δικαιώµατα ψήφου αναλύονται ως εξής: Μετοχές ποσοστό 5,00% και Χρηµατοπιστωτικά Μέσα ποσοστό 0,83%. 

Η Alpha Bank ΑΛΦΑ +3,11% ενημερώνει ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 15.6.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 14.6.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.