Τα οφέλη για Πειραιώς από το mega deal με Intrum για τα NPEs

Στην σουηδική Intrum η διαχείριση NPEs της Πειραιώς ονομαστικής αξίας 27 δισ. καθώς και ανακτηθέντων ακινήτων 1 δισ. Κεφαλαιακό κέρδος 328 εκατ. και ετήσια μείωση κόστους 50 εκατ. για την τράπεζα. 

Ωθηση 115 εκατ. στο PPI. Πόσο ενισχύεται ο CET I. Η δομή της συναλλαγής. 

Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) καθώς και ανακτηθέντων ακινήτων ανακοίνωσε η Tράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που πρώτο αποκάλυψε το Euro2day.gr.

Η ανάθεση διαχείρισης θα διενεργηθεί με απόσχιση και εισφορά της εσωτερικής διεύθυνσης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Recovery Banking Unit), που αποτελεί τον «κορμό» της Piraeus Legacy Unit (PLU), σε μια νέα θυγατρική που θα αδειοδοτηθεί από την ΤτΕΕΛΛ  για διαχείριση απαιτήσεων.

Η τελευταία θα υπογράψει με την Πειραιώς 10ετή σύμβαση διαχείρισης και εν συνεχεία η Intrum θα αγοράσει το 80% της εταιρείας, έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 328 εκατ. ευρώ. Συνολικά η νέα εταιρεία διαχείρισης αποτιμάται σε περίπου 410 εκατ. ευρώ.

Επομένως, η Πειραιώς θα εισπράξει 328 εκατ. ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακό κέρδος, ενώ το 20%, που θα συνεχίσει να κατέχει, αποτιμάται περίπου στα 80 εκατ. ευρώ. Από την εγγραφή κεφαλαιακού κέρδους και την αποτίμηση της θυγατρικής ο Common Equity Tier I (CET I) εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 80 με 85 μονάδες βάσης.

Συνυπολογιζομένων των success fee, που ενέχει η συμφωνία, στο τέλος της τριετίας (2021) η θετική επίδραση στα κεφάλαια της τράπεζας, από την παραπάνω συμφωνία, θα έχει περιοριστεί στις 55 με 60 μονάδες βάσης.

Από την άλλη, το ύψος της υπεραπόδοσης, ως προς την ανάκτηση εισπράξεων, αυξάνει, σύμφωνα με την παρουσίαση της Πειραιώς, τη θετική κεφαλαιακή επίδραση. Σε ενδεχόμενο σενάριο, επίτευξης υπεραπόδοσης της τάξης του 10%έναντι των προκαθορισμένων στόχων διαχείρισης η θετική επίδραση στα κεφάλαια της Πειραιώς θα φθάσει ως το τέλος του 2021 στις 100 μ.β.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου, σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου στο 13,46%, όπως και ο Common Equity Tier I ( CET I) και είναι χαμηλότερος από την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση, όπως ορίστηκε για τη φετινή χρονιά από τον SSM (14%).

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την πώληση της θυγατρικής στη Βουλγαρία ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ανέλθει στο 14,5%,υψηλότερα από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Κατά 50 εκατ. ευρώ ετησίως μειώνονται τα κόστη

Επιπρόσθετα, από την ανάθεση διαχείρισης και τη μεταφορά περίπου 1300 εργαζομένων του τομέα Recovery Banking Unit στη νέα θυγατρική, που δεν θα ενοποιείται, η τράπεζα θα έχει ετήσια εξοικονόμηση στα λειτουργικά της κόστη της τάξης των 50 εκατ. ευρώ τη διετία 2020-21. Σημειώνεται ότι η RBU εμφάνισε πέρσι την υψηλότερη μείωση NPEs στην Ελλάδα.

Η θετική επίδραση στα κέρδη προ προβλέψεων κέρδη της Πειραιώς ως το 2021 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 115 εκατ. ευρώ λόγω του χαμηλότερου κόστους διαχείρισης από το υφιστάμενο.

Η δομή της συναλλαγής

Ειδικότερα η νέα εταιρεία θα αναλάβει τη διαχείριση NPEs 27 δισ. ευρώ, ενώ σε άλλη εταιρεία θα περάσει η διαχείριση των ανακτηθέντων ακινήτων αξίας 1 δισ. ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Συναλλαγής είναι:

− Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς,

− Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, €27 δισ. υφιστάμενων ΜΕΑ της Τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,

− Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs της Τράπεζας αξίας €1 δισ., ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές,

− O Γεώργιος Γεωργακόπουλος θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου των νέων εταιρειών διαχείρισης.

Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε €410 εκατ. To αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα €328 εκατ.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2019.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η στρατηγική συνεργασία προσφέρει σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η Tράπεζα Πειραιώς. Τα βασικά οφέλη για την Τράπεζα είναι:

− Αναβάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα για μείωση των ΜΕΑ,

− Μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,

− Δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ,

− H Συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας,

− Συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης,

− Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας,

− Η διοικητική ομάδα της Τράπεζας θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και απαιτεί τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η συναίνεση του ΤΧΣ προϋποθέτει την επισκόπηση της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού νόμου του ΤΧΣ και των όρων της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας / Relationship Framework Agreement (RFA) που υφίσταται μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ΤΧΣ.

Το μήνυμα Μεγάλου

"Η Στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική της για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού. Βρήκαμε στην Intrum τον κατάλληλο μακροχρόνιο εταίρο για τη σύναψη της κοινοπραξίας αυτής. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας. Η νέα Τράπεζα Πειραιώς που θα προκύψει μετά τη Συναλλαγή, θα είναι ένας ευέλικτος και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα οργανισμός. Θα εστιάζει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας, των μετόχων μας και όλων των εταίρων μας", ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Οι UBS Europe S.E. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP είναι ο διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Καρατζάς και Συνεργάτες ο νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στην Ελλάδα. Η Octane λειτουργεί ως σύμβουλος αδειοδότησης για τη νέα εταιρεία διαχείρισης.