Τράπ. Αττικής: Εφυγε το 23% του προσωπικού με την τελευταία εθελουσία!

Πόσοι έκαναν χρήση των κινήτρων. Το κόστος για την τράπεζα και πόσο επιβάρυνε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, συμβάλλοντας στη ζημία των 35,8 εκατ. ευρώ. 


Μείωση του προσωπικού της κατά 23% πέτυχε η Τράπεζα Αττικής ΑΤΤ +2,43% μέσω του τελευταίου προγράμματος εθελουσίας εξόδου, εξασφαλίζοντας αισθητή εξοικονόμηση δαπανών.

Όπως προκύπτει από τις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, χρήση των κινήτρων πρόωρης αποχώρησης έκαναν 177 υπάλληλοι, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 23% του συνόλου του προσωπικού της.

Το εφάπαξ κόστος της εθελουσίας εξόδου ανήλθε, συνολικά, στα 20 εκατ. ευρώ και επιβάρυνε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου κατά 17,2 εκατ. ευρώ (σ.σ. είχε σχηματισθεί κατά ένα μέρος πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης προηγούμενων ετών), συμβάλλοντας στην εμφάνιση ζημίας μετά από φόρους ύψους 35,8 εκατ. ευρώ.


Η εξοικονόμηση δαπανών αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού πλάνου της Τράπεζας Αττικής, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. Συνεπεία και του προγράμματος εθελουσίας, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού το α' εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 11,2% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αν όμως επιμερισθούν οι συνολικές ετήσιες αποδοχές (δώρα εορτών, επίδομα αδείας) ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που αναλογούν στο Α' εξάμηνο 2018 καθώς και τα αντίστοιχα κονδύλια του 2017, προκύπτει μείωση κατά 2,2%.


Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων παρουσιάζουν οριακή αύξηση σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Σημειώνεται ότι η Αττικής αναμένεται να ολοκληρώσει ως το τέλος του έτους τη συναλλαγή πώλησης του junior ομολόγου της δεύτερης τιτλοποίησης, εγγράφοντας έκτακτο κέρδος 47 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, θα αναθέσει στην PIMCO, που είναι ο αγοραστής των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ονομαστικής αξίας περίπου 701 εκατ. ευρώ