Αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς

Αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς

Τρία νέα μέλη εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη συνεδρίασή του την 27η Ιανουαρίου 2016.

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια των παραιτήσεων των κ.κ. Ν. Χριστοδουλάκη, Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Σ. Γκολέμη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου τον κ. David Hexter του Richard και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου τους κ.κ. Alexander Blades του Ζήση και Andreas Schultheis του Willy.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ

-Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

-Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου

Εκτελεστικά Μέλη

-Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

-Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος -David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Andreas Schultheis του Willy, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισθέντες Εκπρόσωποι:

-Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)

-Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008)

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η αξιολόγηση της καταλληλότητας των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ)

29.01.2016