Αλλαγή στόχου για την Εθνική Ασφαλιστική εξετάζει η Εθνική Τράπεζα

Αλλαγή στόχου για την Εθνική Ασφαλιστική εξετάζει η Εθνική Τράπεζα

Την ευχέρεια αναπροσαρμογής του πλάνου αναδιάρθρωσης που είχε καταθέσει στην DGComp ενόψει της ανακεφαλαιοποίησής της, επιτρέπει στην Εθνική Τράπεζα η ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank, επανακαθορίζοντας τις δεσμεύσεις για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και κάποιων θυγατρικών του εξωτερικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, μετά την εισροή ρευστότητας 3,6 δισ. ευρώ στον όμιλο της Εθνικής από την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank στις 15 Ιουνίου, η διοίκηση του ομίλου μελετά την υποβολή στην DGComp αναθεωρημένου πλάνου αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα προτείνει ακόμη και την εξ ολοκλήρου απαλλαγή από την δέσμευση για πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Παράλληλα, θα προτείνεται να εξαιρεθούν από την πώληση οι θυγατρικές σε Κύπρο και Μάλτα, αφενός λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος τους, αφετέρου επειδή μετά το Brexit, οι δραστηριότητες της Εθνικής στη Μ. Βρετανία θα μπορούσαν να μεταφερθούν στη Μάλτα. 

Εφόσον γίνει αποδεκτή, η εξαίρεση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την υποχρέωση της πώλησης, θα αποτελέσει μεγάλο κέρδος για τον όμιλο της Εθνικής, αλλά και για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. 

Με βάση το υπάρχον σχέδιο αναδιάρθρωσης, η Εθνική έχει αναλάβει τη δέσμευση να ολοκληρώσει την πώληση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής μέχρι τον Ιούνιο του 2017, έχοντας συμφωνήσει τη μεταβίβασή της σε νέο αγοραστή μέχρι τα τέλη του 2016.  Ειδικότερα, στο σχέδιο που έχει υποβληθεί, ο όμιλος αφήνει ανοικτό το θέμα να διατηρήσει το 25% της θυγατρικής ασφαλιστικής εάν το ζητήσει ο αγοραστής.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο restructuring plan, προβλέπεται η πώληση των δύο ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας σε Ρουμανία και Κύπρο έως τον Ιούνιο του 2017, αλλά και η πώληση θυγατρικών σε τουλάχιστον δύο ακόμη χώρες το αργότερο έως το 2018. 

Η αναθεώρηση των στόχων για την Εθνική Ασφαλιστική είναι κρίσιμης σημασίας τόσο γιατί αποτελεί κερδοφόρο περιουσιακό στοιχείο της Εθνικής Τράπεζας, όσο και διότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. 

Στη χρήση 2015 η Εθνική Ασφαλιστική, παρά τις αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες  κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της και παρουσίασε κέρδη προ φόρων 76,7 εκατ. ευρώ έναντι 105 εκατ. του 2014. Εκτός του λειτουργικού αποτελέσματος, σημαντική ώθηση στα κέρδη της εταιρίας έδωσαν τα έσοδα Επενδύσεων, τα οποία ανήλθαν σε 111,4 εκατ. κατά το 2015 από 153,4 εκατ. ευρώ το 2014. Η μείωση μεταξύ 2014 και 2015 οφείλεται κυρίως στην πραγματοποίηση λιγότερων κεφαλαιακών κερδών από πώληση αξιογράφων το 2014, αλλά και στη συνεχιζόμενη έμφαση προς επενδύσεις υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης στα πλαίσια της συγκράτησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων όπως προσδιορίζονται από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Επιπλέον, το 2015, η Εθνική Ασφαλιστική περιόρισε περαιτέρω κατά 10,2 εκατ. ευρώ  (μείωση 12,7%) σε σχέση με το 2014 το ύψος των ανείσπρακτων απαιτήσεων μέσω της εφαρμογής αυστηρότερων διαδικασιών, αλλαγής της πιστοληπτικής πολιτικής, καθώς και με την εφαρμογή νέων τρόπων είσπραξης ασφαλίστρων για τα ασφάλιστρα όλων των κλάδων. 

Σημειώνεται ότι η σημαντική κερδοφορία της Εθνικής Ασφαλιστικής και το 2015, οδήγησε σε περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της. Συγκεκριμένα, τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας το 2015 σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 104,4 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κατά 98,1 εκατ. ευρώ στα κέρδη μετά φόρων της χρήσης, αυξημένα κατά 1,3 εκατ. ευρώ λόγω καθαρών αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της εταιρίας και κατά 5 εκατ. ευρώ από τη μείωση της υποχρέωσης από προγράμματα καθορισμένων παροχών.

Η θετική πορεία των κερδών της Εθνικής Ασφαλιστικής είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει πλεόνασμα του περιθωρίου Φερεγγυότητας Ι, ύψους 651,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,5% σε σχέση με το 2014 όπου είχε διαμορφωθεί στα 595 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Εθνικής Ασφαλιστικής στο εγχώριο ασφαλιστικό σύστημα, υπενθυμίζεται ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να κλείσει η μεταβίβαση σε αυτήν χαρτοφυλακίων ζωής της International Life. Όπως είχε γράψει το Capital.gr, πρόκειται για περίπου 20.000 συμβόλαια ζωής, τα οποία καλύπτονται από την εταιρία με περιουσιακά στοιχεία.

Τη διαδικασία για τη μεταβίβαση των συμβολαίων της International Life, λόγω ελλείμματος κεφαλαίων της τελευταίας, κίνησε η ΤτΕ. Η ΤτΕ έχει δώσει επίσης προθεσμία έως τέλος Αυγούστου στην International Life, η οποία έχει και σκέλος Γενικών Ασφαλίσεων, να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου 21 εκατ. ευρώ. 

Δεδομένου του μεγαλύτερου κοινωνικού ρόλου των ασφαλίσεων ζωής και προ του κινδύνου να βρεθούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη για νοσοκομειακή περίθαλψη ή συνταξιοδοτική κάλυψη πελάτες της International Life που κατέβαλαν εισφορές επί πολλά έτη, η ΤτΕ προέκρινε τη διαδικασία μεταβίβασης ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής σε άλλη εταιρία. Κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού, ο μόνος ενδιαφερόμενος ήταν η Εθνική Ασφαλιστική.

11.07.2016