Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για νέο μέλος του ΓΣ του ΤΧΣ - Έως το 2020 η θητεία

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για νέο μέλος του ΓΣ του ΤΧΣ - Έως το 2020 η θητεία
Το Μέλος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί μεταξύ προσωπικοτήτων με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικό
 
Την πλήρωση θέσης για ένα Μη- Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανακοίνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2020.
 
Ανακοίνωση
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα. 
Η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2020.
 
Απαραίτητα προσόντα:
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
- Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακός τίτλος, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. 
Υποψήφιοι που κατέχουν επαγγελματικούς τίτλους Λογιστή ή Δικηγόρου είναι επίσης αποδεκτοί. 
- Γλώσσες: Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνωστικό Αντικείμενο: Το Μέλος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί μεταξύ προσωπικοτήτων με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικό. 
Σχετική εμπειρία σε θέση Διοικητικού Συμβουλίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
- Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν ευρεία οπτική σε επιχειρησιακά θέματα, να έχουν επιδείξει άμεμπτο επαγγελματικό ήθος και ακεραιότητα, να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και συμμετοχή σε εταιρείες σύνθετου περιβάλλοντος με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, να διαθέτουν εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών και Διοικητικών αναδιαρθρώσεων, θεμάτων επενδυτικού χαρακτήρα, να έχουν διαθεσιμότητα χρόνου και να επιδεικνύουν αφοσίωση στα καθήκοντα του ρόλου.
- Το Μέλος του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστεί υπό τον περιορισμό της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Ν.3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με το διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 
Οργανωτικό Πλαίσιο
Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. 
Ως όργανα Διοίκησης του Ταμείου ορίζονται: η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή και το εννεαμελές Γενικό Συμβούλιο.
Το Ταμείο αναζητά ένα Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου προς πλήρωση κενωθείσας θέσης. 
Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων.
 
20.07.2016