Αναλυτικά η πρόταση ανταλλαγής για ομολογιακά 1,09 δισ. της Alpha - Τι να προσέξετε

Αναλυτικά η πρόταση ανταλλαγής για ομολογιακά 1,09 δισ. της Alpha - Τι να προσέξετε
Η δημόσια προσφορά λήγει στις 16 Νοεμβρίου
Σε δημόσια προσφορά  ή προσφορά ανταλλαγής τριών σειρών ομολόγων συνολικού ύψους 1,09 δισ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank, στο πλαίσιο της βελτίωσης της κεφαλαιακής της βάσης, η οποία έχει επηρεαστεί από την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και τις επιπτώσεις αυτού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα δημοσιεύματα του bankingnews.gr που ανέφερε ότι όλες οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε προαιρετικές δημόσιες προτάσεις για τα ομολογιακά, κοινά ομολογιακά, υβριδικά και μειωμένης εξασφάλισης.
Η Alpha Bank προτείνει στους κατόχους των παραπάνω τίτλων την ανταλλαγή τους με μετρητά ή με μετοχές.
Η δημόσια προσφορά λήγει στις 16 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά όλοι οι όροι:

Οι Προτάσεις Ανταλλαγής

Κάθε Κάτοχος Τίτλων, του οποίου οι Υφιστάμενοι Τίτλοι γίνονται δεκτοί προς ανταλλαγή στη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής, θα παραλάβει κατά τη σχετική Ημερομηνία Διακανονισμού, Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις οι οποίες αντιστοιχούν στο συνολικό ονομαστικό ποσό ή στο προνόμιο σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων Υφιστάμενων Τίτλων που έγιναν δεκτοί προς ανταλλαγή σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής.
Οι μη μεταβιβάσιμες αποδείξεις παριστούν τα δικαιώματα των κατόχων (οι «Κάτοχοι Αποδείξεων») να επιλέξουν, όπου αυτό τους επιτρέπεται, μεταξύ τριών Επιλογών, κατά τη διάρκεια της Τελικής Περιόδου Ασκησης και να λάβουν από τον Προτείνοντα: είτε το Αντάλλαγμα σε Μετρητά είτε το Αντάλλαγμα σε Μετοχές (ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών) είτε (μόνο στην περίπτωση των Μη Επιλέξιμων Μετόχων) το Ποσό Επαναπώλησης σε Μετρητά, κατά περίπτωση, που θα οφείλονται κατόπιν της άσκησης των προαναφερθέντων Επιλογών (οι «Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις»). 
Το Αντάλλαγμα σε Μετρητά, το Αντάλλαγμα σε Μετοχές ή (μόνο στην περίπτωση των Μη Επιλέξιμων Μετόχων) το Ποσό Επαναπώλησης σε Μετρητά που θα καταβληθεί ή παραδοθεί στους Κατόχους Αποδείξεων, θα καταβληθεί ή παραδοθεί με πλήρη και οριστικό διακανονισμό του τιμήματος που οφείλει ο Προτείνων για την ανταλλαγή των Υφιστάμενων Τίτλων που προσφέρθηκαν για ανταλλαγή από τους αντίστοιχους Κατόχους Αποδείξεων και έγιναν αποδεκτοί από τον Προτείνοντα ή που ανταλλάχθησαν υποχρεωτικά δυνάμει της τυχόν Υποχρεωτικής Ανταλλαγής.
Επιπρόσθετα, οι Κάτοχοι Τίτλων (πλην των κατόχων Τίτλων Jersey) που έχουν εγκύρως υποβάλει Εντολές Ανταλλαγής πριν την Αρχική Προθεσμία Γνωστοποίησης Πρόθεσης και οι οποίοι είναι Επιλέξιμοι Μέτοχοι, θα δικαιούνται να επιλέξουν την Επιλογή 2 κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Άσκησης, προκειμένου να δικαιούνται να λάβουν Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις κατά την Αρχική Περίδο Διακανονισμού και προκειμένου το Αντάλλαγμα σε Μετοχές να καταβληθεί κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών.
Κατά τη σχετική Ημερομηνία Διακανονισμού δεν θα γίνουν καταβολές οιωνδήποτε Δεδουλευμένων Τόκων των σχετικών Υφιστάμενων Τίτλων που ανταλλάχθησαν με Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις, ενώ οι Δεδουλευμένοι Τόκοι θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αντίστοιχου Ανταλλάγματος σε Μετρητά, Ανταλλάγματος σε Μετοχές ή (μόνο στην περίπτωση των Μη Επιλέξιμων Μετόχων) του Ποσού Επαναπώλησης σε Μετρητά, κατά περίπτωση, βάσει των Επιλογών μόνο για τους Τίτλους Μειωμένης Κατάταξης και τους Τίτλους Α΄Τάξης. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, σύμφωνα με τους Όρους των Υφιστάμενων Τίτλων και τους εν ισχύ εφαρμοστέους περιορισμούς περί κρατικών ενισχύσεων, δεν θα καταβληθούν τόκοι για τους Υβριδικούς Τίτλους και συνεπώς δε θα ληφθούν υπόψη δεδουλευμένοι τόκοι στην περίπτωση των Υβριδικών Τίτλων.