Ανοίγει ο "φάκελος" για τις διοικήσεις των τραπεζών

Ανοίγει ο "φάκελος" για τις διοικήσεις των τραπεζών

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η υπογραφή "ατομικής" συμφωνίας – πλαισίου σχέσεων με το ΤΧΣ  , από όλες ανεξαιρέτως, σηματοδοτεί την εκ βάθρων αλλαγή στη διοικητική και λειτουργική δομή των τραπεζών μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Πρόκειται για εξέλιξη που θα συμβαδίσει με τις κινήσεις που θα ακολουθηθούν για τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων, κατατείνοντας στο στόχο που όρισε για την ανακεφαλαιοποίηση το μνημόνιο που υπεγράφη τον Αύγουστο: αυτή να γίνει με στόχο τη διατήρηση της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών και τη διευκόλυνση ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων. 

Εντός του πλαισίου αυτού, το ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να υλοποιήσει τις αλλαγές που οραματίζεται στις τράπεζες, ανοίγοντας τον "φάκελο" των τραπεζών. Ο "φάκελος" αυτός δεν έχει ανοίξει ακόμη όπως είπε μιλώντας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκης, υπεραμυνόμενος της ισχυρής θέσης που θα συνεχίσει να διατηρεί το Δημόσιο στις τράπεζες, είτε ως μέτοχος είτε δια της εκπροσώπησής του στα διοικητικά συμβούλια, με δικαίωμα βέτο επί στρατηγικών θεμάτων. Ο κ. Δραγασάκης είπε ότι θα εξεταστεί το ζήτημα των, σε πολλές περιπτώσεις, υπέρογκων αμοιβών των διοικήσεων των τραπεζών και εξήγγειλε σύντομα νόμο για την διαύγεια στις τράπεζες (ώστε να είναι γνωστό το πώς κατανέμονται οι χορηγήσεις, εάν υπάρχουν προνομιακά δάνεια, πώς δίνονται οι διαφημίσεις κλπ.). 

Η έναρξη ενός "ενάρετου βίου" για τις τράπεζες, μέσα από αλλαγές στη λειτουργική και διοικητική τους δομή, αποτελεί, όπως φαίνεται, κοινή επιδίωξη κυβέρνησης και "θεσμών" και για να επιτύχει θα στηριχθεί σε απολύτως τεχνοκρατικά κριτήρια και δράσεις. Θεμελιώδης πυλώνας σε αυτό είναι ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρχών της αγοράς χωρίς καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Όπως προβλέπει το μνημόνιο:

Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών θα διορίζονται πλέον χωρίς καμία κρατική παρέμβαση με βάση τη νομοθεσία της Ε.Ε. και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς κανόνες για το ελληνικό ΤΧΣ αναφορικά με τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων. Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 το ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου, θα καθιερώσει πρόγραμμα επισκόπησης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών για τις οποίες ισχύουν οι συμφωνίες πλαισίου σχέσεων. Παράλληλα, το ΤΧΣ θα διασφαλίσει ότι από το οικονομικό έτος 2016 οι συμβάσεις των εξωτερικών ελεγκτών με τις τράπεζες θα καλύπτουν το πολύ 5 συναπτά έτη.

Έως τα τέλη Ιουνίου 2016, μετά την επισκόπηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών από το ΤΧΣ, τα μέλη μπορεί να αντικαθίστανται με τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται ότι τα δ.σ. των τραπεζών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις διεθνείς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με γνώση και μακρά πείρα στην τραπεζική, χωρίς σχέση κατά την προηγούμενη δεκαετία με ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα προεδρεύουν σε όλες τις επιτροπές των συμβουλίων. Πρωτίστως, τα εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών θα πρέπει να έχουν δεκαετή εμπειρία σε δ.σ. τραπεζών και τα μη εκτελεστικά μέλη τουλάχιστον τριετή. 

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τις αλλαγές που επίκεινται στις τράπεζες μέχρι τις επόμενες γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους; Ότι τα σημερινά διοικητικά συμβούλια θα αλλάξουν άρδην, καθώς σχεδόν τα μισά ή και περισσότερα μέλη τους δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που ζητά εφεξής ο νόμος. Επιπλέον, στα επόμενα δ.σ. των τραπεζών, τουλάχιστον τρία μέλη θα προέρχονται από το εξωτερικό. Και τα πρόσωπα αυτά θα έχουν τον κύριο λόγο σε θέματα όπως η διαχείριση των κινδύνων και των δανείων (πιστωτικός κίνδυνος), η πολιτική χορηγήσεων και οι αμοιβές των στελεχών. 

Πρόκειται για αλλαγές–σταθμό στην ιστορία των τραπεζών, οι οποίες θα επηρεάσουν αναπόφευκτα και τους συναλλασσόμενους με αυτές –εμφανέστατα τις επιχειρήσεις- και οι οποίες θα έχουν συντελεστεί μέχρι τον προσεχή Ιούνιο.

7/12/2015