Αύξηση προβλέψεων κατά 4-5 δισ. ευρώ λόγω IFRS 9

Αύξηση προβλέψεων κατά 4-5 δισ. ευρώ λόγω IFRS 9

Τον «λογαριασμό» από το νέο λογιστικό πρότυπο υπολογίζει η ΤτΕ. Βλέπει σημαντική μείωση των NPEs κατά 5,4 δισ. ευρώ στο 4o τρίμηνο. Ζητά βιώσιμες αναδιαρθρώσεις χρεών και ανοίγει παράθυρο μεταβίβασης NPEs σε ενιαίο φορέα.

Πρόσθετες προβλέψεις, της τάξης των 4 με 5 δισ. ευρώ, θα αναγκαστούν να σχηματίσουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 (ΔΠΧΑ 9/IFRS9), σύμφωνα με εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην έκθεση για το 2017, η ΤτΕ ΕΛΛ -0,89% εκτιμά ότι η επίπτωση του IFRS 9 στις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα είναι η αύξηση των προβλέψεων κατά περίπου 4 με 5 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο θα επιμεριστεί σε διάρκεια πέντε ετών.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη εκτίμηση που διατυπώνεται αναφορικά με τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση του IFRS 9 και είναι εντός του εύρους των αναμενόμενων από την αγορά επιπτώσεων. Το γεγονός, δε, ότι η TτE διατυπώνει την εκτίμηση ένα περίπου μήνα πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, έχει τη σημασία του.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 των τραπεζών θα περιλαμβάνουν στις σημειώσεις για μεταγενέστερα γεγονότα, τις εκτιμήσεις τους (σ.σ. που έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς) για την επίπτωση από την υιοθέτηση του νέου προτύπου.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority - EBA) έχει αποφασίσει η παραπάνω επίπτωση να κατανεμηθεί στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών σε βάθος πενταετίας. Με βάση την απόφαση, στη χρήση του 2018, θα επιβαρύνει τα εποπτικά κεφάλαια μόλις το 5% της ζημίας από τις πρόσθετες προβλέψεις, λόγω υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9. Το 2019, η πρόσθετη επιβάρυνση θα είναι 10%, το 2020 στο 15% και το 2021 στο 20%. Τη διετία 2022 και 2023, η επίπτωση θα είναι 25% ετησίως.

Έτσι, στην εξεταζόμενη κατά το stress test τριετία 2018-2020, ο επόπτης θα αφαιρέσει από τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών το 30% της ζημίας από τις νέες προβλέψεις.

Αναλυτές και τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι οι εγχώριες τράπεζες θα επιδιώξουν να πάρουν στη χρήση του 2018 το σύνολο σχεδόν της ζημίας, ώστε να μην επιβαρύνουν σημαντικά τα αποτελέσματα των επόμενων ετών, δημιουργώντας κίνδυνο να μην μπορεί να συμψηφισθούν με φόρο εισοδήματος οι οριστικές αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις τους (Deferred Tax Credits - DTCs).

Σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Η TτE πάντως καταγράφει σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, με αποτέλεσμα το απόθεμα να διαμορφώνεται σε περίπου 95 δισ. ευρώ στα τέλη του 2017 έναντι 100,4 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2017.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς την απομάκρυνση των εμποδίων για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ειδικότερα η επίπτωση από την έναρξη των πρώτων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στη συμπεριφορά των στρατηγικών κακοπληρωτών αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες για τη θετική εικόνα του τέταρτου τριμήνου.

Όπως τονίζει, στο αμέσως προσεχές διάστημα, οι τράπεζες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, οι οποίοι για τα επόμενα δύο έτη είναι υψηλοί και φιλόδοξοι αλλά εφικτοί, ιδίως τώρα που η οικονομία έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι τράπεζες επιβάλλεται να διευρύνουν το ταχύτερο δυνατόν τις λύσεις που προτείνουν στους δανειολήπτες και να προχωρήσουν στη λήψη πιο δραστικών αποφάσεων,ιδίως όσον αφορά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, τη συντονισμένη αντιμετώπιση των οφειλετών με πολλαπλούς πιστωτές, τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και την εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις, σημειώνει.

 

Τέλος, ξεκαθαρίζει ότι μετά τη δημοσίευση σχετικών κατευθύνσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς φορείς που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για τον σκοπό αυτό. Επίσης, οι τράπεζες θα πρέπει να αναθεωρήσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων εργασιών και στην περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού τους κόστους.

27.02.2018