Δάνεια: 'Ξηλώνεται' ο νόμος Σταθάκη

Δάνεια: 'Ξηλώνεται' ο νόμος Σταθάκη

Πριν καλά καλά εφαρμοστεί, ξηλώνεται ο νόμος Σταθάκη για τα κόκκινα δάνεια που ψηφίσθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτό προκύπτει με βάση το προσχέδιο της συμφωνίας που περιλαμβάνει τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την εκταμίευση της δόσης. Τι λέει το προσχέδιο; Ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε τροποποιήσεις του Νόμου 4354/2015 (νόμος Σταθάκη) ώστε να καταστεί δυνατή χωρίς να απαιτεί το  ελληνικό δίκαιο "η αδειοδότηση για την πώληση όλων των εξυπηρετούμενων και μη-εξυπηρετούμενων δανείων σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, χωρίς αποκλεισμούς ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός των μη συνεργάσιμων με βάση το άρθρο 65 παράγραφοι 1 έως 7 του νόμου 4172/2013".

Επί της ουσίας η αδειοδότηση των εταιρειών θα γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας και χωρίς περιορισμούς ή απαιτήσεις που δεν δικαιολογούνται από τους κινδύνους και το είδος της δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος του Δεκεμβρίου προέβλεπε πως μη τραπεζικές εταιρείες (funds) στις οποίες θα μπορούν να μεταβιβάζονται δάνεια, υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με έδρα την Ελλάδα, που θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σε άλλο σημείο του προσχεδίου σημειώνεται πως δεν θα πρέπει υπάρχουν υπερβολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις εν λόγω εταιρείες. Σημαντική είναι η αλλαγή που προβλέπεται για το φορολογικό καθεστώς που θα ισχύσει για τις εταιρείες διαχείρισης/μεταβίβασης απαιτήσεων (funds) θέμα το οποίο βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης της ελληνικής πλευράς με τους δανειστές. Σύμφωνα πάντα με το προσχέδιο το φορολογικό καθεστώς που θα ισχύσει για τις εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν η φορολογική μεταχείριση θα γίνει με βάση όσα αναφέρονται στον Νόμο 3156/2003 περί τιτλοποίησης ο οποίος δεν προβλέπει την επιβολή φόρων ή τέλους επί της αξίας της μεταβίβασης.

Σε άλλο σημείο του draft αναφέρεται πως η νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος θα τροποποιηθεί για να εξασφαλιστεί ότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαγραφές χρεών ως αποτέλεσμα των συμφωνιών αναδιάρθρωσης δεν θα θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα ενώ θα παρασχεθούν και κίνητρα για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Ένα ακόμη θέμα που αποτελούσε γκρίζα ζώνη επιλύεται. Πρόκειται για τη νομική κάλυψη στις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και φορολογικές διευκολύνσεις από τις τράπεζες σε funds. Συγκεκριμένα έως το τέλος Ιουνίου θα θα πρέπει να υπάρξει σχετική νομοθεσία που θα διασφαλίζει πως οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων από στελέχη των τραπεζών ή κρατικούς λειτουργούς, με καλή πίστη προς το συμφέρον του πιστωτή και σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και αντικειμενικά κριτήρια, θεωρούνται νόμιμες όσον αφορά την αστική και ποινική ευθύνη.

Επι πλέον οι διαδικασίες που εφαρμόζονται μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετες ασφαλιστικές δικλίδες σε περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης προβλέπεται η εισαγωγή βασικών αρχών για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και η διατύπωση προτάσεων αναδιάρθρωσης των χρεών των μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και η δυνατότητα χρήσης fast-track δικαστικών διαδικασιών για την επικύρωση των συμφωνιών αναδιάρθρωσης.

09.05.2016