Εκθεση DELOITTE προβλέπη ραγδαία αύξηση Στο 45% θα φτάσουν τα «κόκκινα» δάνεια

Εκθεση  DELOITTE προβλέπη ραγδαία αύξηση  Στο 45% θα φτάσουν τα «κόκκινα» δάνεια
Εντονα δραστηριοποιείται η ευρωπαϊκή αγορά στην πώληση των «κόκκινων» δανείων σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου αυτά τα δάνεια αναμένεται να φθάσουν στο 45%. Όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν για να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων («κόκκινων» δανείων) των ευρωπαϊκών τραπεζών. Αποφασιστική δράση απαιτείται σε Ελλάδα και Κύπρο.
Μεγάλη δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή αγορά πώλησης δανειακών χαρτοφυλακίων εντοπίζει η νέα έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα η Deloitte με τίτλο: Deleveraging Europe 2015-2016.
Αντικείμενο της έκθεσης είναι η πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς πωλήσεων τόσο μη στρατηγικών, όσο και μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς και η διατύπωση εκτιμήσεων για την εν λόγω αγορά στο άμεσο μέλλον.
Σύμφωνα με την έρευνα, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα παρατηρείται σχετικά περιορισμένη δραστηριότητα απομόχλευσης από τις τράπεζες, γεγονός το οποίο περιορίζει τις επενδυτικές ευκαιρίες, σε αντίθεση με την Ευρώπη όπου η δραστηριότητα πώλησης μη στρατηγικών και μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τη διάρκεια του 2015 εκτιμάται ότι ήταν υψηλότερη κατά περίπου 26% σε σύγκριση με την αξία συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2014. Όπως αναφέρει η Deloitte, μέχρι το τέλος του έτους το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας το 45%, μια αύξηση ύψους 11% από το αντίστοιχο ποσοστό του Μαρτίου 2015.
 
 
Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που ανακύπτουν από το υψηλό κρατικό χρέος και τη συνεχιζόμενη οικονομική αστάθεια, παράγοντες οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα και μικρότερη διάθεση για επενδύσεις.
Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, μελετώντας τα τραπεζικά δεδομένα του 2015, παρατηρείται ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το 95% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διέθεταν 112 δισ. ευρώ είτε υποεξυπηρετούμενα, είτε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ποσό που αποτελεί το 42% του συνόλου των δανείων των τεσσάρων αυτών τραπεζών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρόσφατων stress test που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκαν λίγο πάνω από 14 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών το 2015 έθεσε τις βάσεις για αυξημένη δραστηριότητα διάθεσης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στην Ελλάδα.
 
Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων και της συνεχούς και αυξανόμενης πίεσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, αναμένεται ότι οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες θα εξετάσουν ιδιαίτερα σοβαρά τις πολιτικές αποεπένδυσης μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις άλλες χώρες που δραστηριοποιούνται. Για τις τράπεζες, μια δραστήρια αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους, γεγονός που υποβοηθάει τη διάθεση νέου δανεισμού στην πραγματική οικονομία.
 
? Μειώνει τους χρηματοοικονομικούς, λειτουργικούς, οργανωτικούς και κεφαλαιακούς επιβαρυντικούς παράγοντες για τις τράπεζες.
? Αποδεσμεύει ανθρώπινους πόρους και κεφάλαια προς όφελος νέων χρηματοδοτήσεων της πραγματικής οικονομίας, παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας.
? Βελτιώνει τη διαχείριση τραπεζικού κινδύνου. Προσελκύει το ενδιαφέρον μιας σειράς επενδυτικών ιδρυμάτων, όπως είναι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και οι οργανισμοί διαχείρισης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων ξένων επενδυτικών ιδρυμάτων, τα οποία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά και στην εταιρική ανασυγκρότηση κλάδων της οικονομίας που απαιτούν νέες επενδύσεις.
Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, μια τέτοια αγορά συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη μέσω της διευκόλυνσης της εξόδου των μη βιώσιμων εταιρειών και μέσω της υποστήριξης της ανάπτυξης των βιώσιμων εταιρειών, με τη διάθεση πιο ανταγωνιστικών πόρων προς περισσότερο παραγωγικές εταιρείες και με την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των εταιρειών.
 
Απομόχλευση 
Σύμφωνα με την έρευνα, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα παρατηρείται σχετικά περιορισμένη δραστηριότητα απομόχλευσης από τις τράπεζες, γεγονός το οποίο περιορίζει τις επενδυτικές ευκαιρίες, σε αντίθεση με την Ευρώπη όπου η δραστηριότητα πώλησης μη στρατηγικών και μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τη διάρκεια του 2015 εκτιμάται ότι ήταν υψηλότερη κατά περίπου 26% σε σύγκριση με την αξία συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2014.
Αβεβαιότητα 
 
Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που ανακύπτουν από το υψηλό κρατικό χρέος και τη συνεχιζόμενη οικονομική αστάθεια, παράγοντες οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα και μικρότερη διάθεση για επενδύσεις.
Μπενουά Κερέ: Nα επιταχυνθεί η εκκαθάριση των NPL's
Ένα άλλο μέσο είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, που επιτρέπει την ταχύτερη κατάσχεση των ενεχύρων που συνοδεύουν τα χαρτοφυλάκια «κόκκινων» δανείων. Και, κατά την άποψή μου, είναι επίσης σημαντική η διευκόλυνση της απόσπασης σημαντικού μέρους από τους ισολογισμούς των τραπεζών.
Αυτό υποθέτει, φυσικά, ότι υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις για τη μεταβίβαση προβληματικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες τιμές σε επενδυτές που έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να τα διαχειρισθούν. Προϋποθέτει επίσης, αποφασιστική δράση για την έναρξη αγοράς δανείων στις επικράτειες, όπου τα ποσοστά των κόκκινων δανείων είναι τα υψηλότερα -δηλαδή, στην Κύπρο και την Ελλάδα, εξήγησε.
 
Όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν για να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων («κόκκινων» δανείων) των ευρωπαϊκών τραπεζών και η πρόκληση τώρα είναι να επιταχυνθεί η διαγραφή ή και η πώλησή τους, δήλωσε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ. Σε ομιλία του, με τίτλο: «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: Επανεκκινώντας τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα», σε συνέδριο της εφημερίδας Sueddeutsche Zeitung, ο Κερέ αναφέρθηκε ειδικότερα στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου τα ποσοστά των «κόκκινων» δανείων είναι τα υψηλότερα, σημειώνοντας ότι χρειάζεται αποφασιστική δράση για την έναρξη αγοράς τους. «Όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν σήμερα για να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των «κόκκινων» δανείων: Τα επίπεδά τους και η δημιουργία προβλέψεων από τις τράπεζες έχουν ελεγχθεί από τον εποπτικό βραχίονα της ΕΚΤ στο πλαίσιο της Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ενεργητικού τους.
Η πρόκληση τώρα είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία της διαγραφής και/ή της πώλησής τους», είπε ο Κερέ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν διάφορα μέσα πολιτικής που μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή. Ενα μέσο είναι να βελτιωθούν τα πτωχευτικά πλαίσια, που βοηθούν στον διαχωρισμό των βιώσιμων από τους μη βιώσιμους δανειζόμενους και επιτρέπουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού που θα πωληθούν, σημείωσε.
 
03.03.2016