Εποπτεία στα funds για τα 'κόκκινα δάνεια'

Εποπτεία στα funds για τα 'κόκκινα δάνεια'

Προληπτική εποπτεία σε όλες τις εταιρείες οι οποίες θα διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια θα ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εταιρείες αυτές σύμφωνα με την Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ που δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ θα έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των 100.000 ευρώ εκτός και αν πραγματοποιούν αναχρηματοδότηση οπότε το μετοχικό κεφάλαιό τους θα ανέρχεται στο ελάχιστο που απαιτείται για τις εταιρίες factoring δηλαδή στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Αυστηρά είναι τα κριτήρια που θεσπίζει η πράξη για την παροχή της άδειας στις συγκεκριμένες εταιρείες.

Για την παροχή άδειας σε υπό ίδρυση ή ήδη λειτουργούσα εταιρεία, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητα της διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4354/2015, χωρίς να περιλαμβάνεται στο Καταστατικό της η δυνατότητα να αποκτά την κυριότητα των απαιτήσεων, υποβάλλονται τα εξής: Αίτηση συμπληρωμένη, σύμφωνα με ειδικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ (Νο 651). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με προσδιορισμό των εκτελεστικών μελών που θα είναι πλήρους απασχόλησης και υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητάς της.

Επίσης θα πρέπει να υποβάλουν πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή όλων των εργασιών, καθώς και των τυχόν άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το εν λόγω πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας θα παρουσιάζει τη στρατηγική της εταιρείας ανά κατηγορία απαιτήσεων ή τομέα της οικονομίας και γεωγραφική περιοχή, όπου η εταιρεία πρόκειται να στοχεύσει, περιλαμβάνοντας είτε εκτίμηση, χρονικού ορίζοντα δύο (2) τουλάχιστον ετών, για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, είτε ίδιας τουλάχιστον χρονικής διάρκειας Σύμβαση Διαχείρισης με συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα.

 

Εξαίρεση
Το πλαίσιο εξαιρεί από την ανάγκη αδειοδότησης τις εγχώριες τράπεζες αφού μπορούν ήδη να διαχειρίζονται ληξιπρόθεσμες και μη απαιτήσεις βάσει του καταστατικού τους, ενώ για τις εταιρείες leasing και factoring απαιτεί επέκταση αδείας για να μπουν στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Για τις εταιρείες που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα έχουν όμως λάβει άδεια διαχείρισης /αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων σε άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. και εποπτεύονται με βάση την εθνική νομοθεσία του κράτους καταγωγής, τα απαιτούμενα στοιχεία υποβάλλονται συνοδευόμενα από τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής για την αιτούμενη επέκταση δραστηριοτήτων. Την προληπτική εποπτεία σε όλες τις εταιρείες θα ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο ΦΕΚ ορίζεται επίσης ότι οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να εναρμονίζουν την στρατηγική και την πολιτική τους σε όσα προβλέπονται στον Κώδικα δεοντολογίας της ΤτΕ.

Σε περίπτωση που, πριν από την ανάθεση της διαχείρισης ή πριν τη μεταβίβαση απαιτήσεων, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας χωρίς να τελεσφορήσει λύση ρύθμισης παρά το γεγονός ότι ο δανειολήπτης υπήρξε «συνεργάσιμος», η τυχόν επανάληψη της διαδικασίας από την εταιρεία διαχείρισης ή από την εταιρεία που αποκτά την απαίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση της καταλληλότητας νέας πρότασης ρύθμισης κατόπιν επικαιροποίησης της αξιολόγησης της τρέχουσας και μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», αν τούτος είναι φυσικό πρόσωπο ή της βιωσιμότητάς του αν είναι νομικό πρόσωπο.

 

Η ΤτΕ 
Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την επίτευξη των σκοπών της εποπτείας και για λόγους διαφάνειας. Σε περίπτωση υποβολής από υπό σύσταση εταιρεία αίτησης, η άδεια λειτουργίας παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνο μετά την κατά νόμο σύσταση της εταιρείας. Στην περίπτωση που στοιχεία και πληροφορίες που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, γνωστοποιείται, άμεσα η σχετική μεταβολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν, κατ’ εφαρμογή της παρούσας, είναι αναληθή ή παραπλανητικά, καθώς επίσης και στην περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της παρούσας, η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης, να επιβάλει κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας.

16.03.2016