ΕΤΕ: Στα €434 εκατ. τα κέρδη προ προβλέψεων

ΕΤΕ: Στα €434 εκατ. τα κέρδη προ προβλέψεων

Στα 434 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανήλθαν το δεύτερο τρίμηνο του 2015 τα κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, με το περιθώριο κερδών προ προβλέψεων να διαμορφώνεται στις 282 μ.β.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΤΕ, οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 1,6 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των προβλέψεων στην Ελλάδα.

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους διαμορφώθηκαν στα €750 εκατ. (-3,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), λόγω της αυξημένης χρήσης του μηχανισμού ELA.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €974 εκατ. κατά το Β΄ τρίμηνο (+10,6% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας την ομαλοποίηση των μη οργανικών εσόδων.

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €541 εκατ. (+3,1% έναντι του προηγούμενου τριμήνου), με το δείκτη αποτελεσματικότητας (δαπάνες προς έσοδα) να μειώνεται στο 55%.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητα στην Ελλάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση στην Τουρκία σε όρους Τουρκικής Λίρας.

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ δήλωσε: "Η συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δίνει την ευκαιρία στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις συνέπειες της ύφεσης, την οποία διέρχεται η Ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται να επιτύχει δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι θα αντανακλούν την στρατηγική της Τράπεζας να οδηγήσει την Ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Μετά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης, η ΕΤΕ θα υποβάλει ένα σχέδιο κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism -SSM) της ΕΚΤ, στο οποίο θα περιγράφει τη στρατηγική κάλυψης της υστέρησης κεφαλαίων τόσο σύμφωνα με το βασικό σενάριο ύψους €1,6 δισ., όσο και τις πρόσθετες ανάγκες ύψους €3,0 δισ. που απορρέουν από το δυσμενές σενάριο. Η ΕΤΕ προτίθεται να καλύψει την υστέρηση κεφαλαίων βάσει και των δύο σεναρίων με χρήση όσο το δυνατόν περισσότερο ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και μέσω δικών της κεφαλαιακών ενεργειών, με στόχο να περιορίσει σημαντικά την ανάγκη για κρατική βοήθεια και την συνακόλουθη επιβάρυνση του Ελληνικού χρέους.

Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της ΕΤΕ εν μέσω ενός δυσμενούς λειτουργικού περιβάλλοντος, καθώς και τη στρατηγική τοποθέτηση της Τράπεζας, προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες ανάκαμψης της χώρας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης ρευστότητας, η Τράπεζα επωφελήθηκε από την κυρίαρχη θέση της στις εγχώριες καταθέσεις ταμιευτηρίου, οι οποίες έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παρά τις εγχώριες εκροές καταθέσεων τα τρία τελευταία τρίμηνα, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να διατηρεί έναν υγιή δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα. Η δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το Ευρωσύστημα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σε περίπου €8 δισ., αντιστοιχώντας στο ¼ σχεδόν των εγχώριων καταθέσεων.

Αναφορικά με ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε μόλις €41 εκατ. έναντι €336 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2015, αντανακλώντας τη επιτυχημένη διαχείριση απαιτήσεων λιανικής τραπεζικής και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ προβλέψεων ύψους €434 εκατ., αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου και παρά τη μη επαναλαμβανόμενη αύξηση των προβλέψεων κατά το Β’ τρίμηνο, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET 1) διαμορφώθηκε σε 9,5%, χωρίς να περιλαμβάνονται κεφαλαιακές δράσεις".

Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού

* Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου.

* Δάνεια προς καταθέσεις στο 108% σε επίπεδο Ομίλου και 98% στην Ελλάδα παρά τις εκροές καταθέσεων και κατά το Β’ τρίμηνο.

* Δανεισμός από το Ευρωσύστημα στα €25,6 δισ. (ELA: €15,6 δισ.) στο τέλος του Γ’ τριμήνου, έναντι €27,6 δισ. στο τέλος του Β’ τριμήνου. Δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους περίπου €8 δισ.

* Οι εκροές εγχώριων καταθέσεων επιβραδύνθηκαν σε €3,6 δισ. από €4,8 δισ. κατά το Β΄ Τρίμηνο, με τη μεταβολή των καταθέσεων να κινείται σε θετικά επίπεδα κατά το Γ΄ τρίμηνο.

* Αύξηση καταθέσεων στη Τουρκία κατά 12,9% σε ετήσια βάση σε όρους Τουρκικής Λίρας.

* Ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε επίπεδο Ομίλου σημείωσε σημαντική μείωση στα €133 εκατ. κατά το Β΄ τρίμηνο έναντι €477 εκατ. κατά το Α΄ τρίμηνο.

* Ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 24,6% στον Όμιλο κατά το Β΄ τρίμηνο (+25 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 32,1% στην Ελλάδα (+15 μ.β. σε τριμηνιαία βάση).

* Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στα €41 εκατ. έναντι €336 εκατ. στο Α΄ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης διαχείρισης απαιτήσεων λιανικής τραπεζικής (νέες επισφάλειες ύψους €142 έναντι €377 εκατ. κατά το Α΄ τρίμηνο ) και των αναδιαρθρώσεων στην εταιρική τραπεζική.

* Μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις κατά το Β’ τρίμηνο οδηγούν τον εγχώριο δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 8,5 π.μ. υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση, ενσωματώνοντας το έλλειμμα προβλέψεων του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του Ενεργητικού.

* Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά σε €2,3 δισ. κατά το Β’ τρίμηνο έναντι €323 εκατ το προηγούμενο τρίμηνο, καλύπτοντας το έλλειμμα προβλέψεων που προέκυψε από τον έλεγχο ποιότητας στοιχειών του Ενεργητικού (Asset Quality Review - AQR).

* Το ποσοστό κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών αυξήθηκε σε 75% στην Ελλάδα (+14 π.μ. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο) και σε 73% σε επίπεδο Ομίλου (+12 π.μ. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο).

* Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) ανήλθε σε 53% σε επίπεδο Ομίλου από 46% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.