Εθνική: Εκτακτη ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου ως 4,6 δισ. ευρώ

Εθνική: Εκτακτη ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου ως 4,6 δισ. ευρώ

Στις 17 Νοεμβρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας. Εως 11 Δεκεμβρίου η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου. Και έκδοση ΜΟΔ στην ατζέντα. Στις 15 παλιές προς 1 νέα μετοχή το reverse split. Οι όροι της ΑΜΚ και το σχέδιο να απευθυνθεί και σε μικρούς ιδιώτες επενδυτές.

Στις 17 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της τράπεζας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το reverse split (η επαναληπτική θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου) και την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων. Σύμφωνα με πληροφορίες η τράπεζα προτίθεται στο τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου να απευθυνθεί και σε μικρούς ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση.

Όπως ανακοίνωσε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται: 

1. (i) Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας και ταυτόχρονη:

(ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και

(iii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split).

Ειδικότερα, η τράπεζα θα προτείνει στην Γ.Σ. 

-την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,2 ευρώ λόγω ισόποσης κεφαλαιοποίησης του ειδικού αποθεματικού

-αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών από 0,3 σε 4,5 ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού τους από 3.533.149.631 σε 235.543.309 με συνένωση των παλαιών κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές κοινές μετοχές προς μια νέα κοινή μετοχή.

-μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών από 4,5 σε 0,3 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως ισχύει και την υπ’ αρ. 36/02.11.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 4.602.000.000 ευρώ, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή σε μετρητά ή/και με εισφορά εις είδος και διάθεση αυτών αφενός για το σκέλος της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ή και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφόσον αυτό συμμετάσχει με μετρητά)

Ο αριθμός των νέων μετοχών θα ισούται με το αποτέλεσμα της διαίρεσης της συνολικής αύξησης δια της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Η τιμή διάθεσης δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής τους αξίας που θα είναι 0,3 ευρώ.

Η προθεσμία για την κάλυψη της αύξησης προτείνεται να είναι μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείμματος από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Επίσης, η τράπεζα εκτιμά ότι ποσό έως 741 εκατ. μπορεί να καλυφθεί με τα μετρητά που θα οφείλονται από την τράπεζα στους επενδυτές που θα αποδεχθούν την επαναγορά των τίτλων τους, στο πλαίσιο της πρόταση ανταλλαγής που έχει κάνει η ΕΤΕ. 

3. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, και την υπ’ αρ. 36/02.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την έκδοση άμεσων, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως, αόριστης διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζα, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος ή με καταβολή μετρητών. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων κατά την ανάληψη των εκδιδόμενων μετατρέψιμων ομολογιών και διάθεσή τους αποκλειστικά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα προς τις ανωτέρω διατάξεις. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

4. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, έως του ποσού 4.602.000.000 ευρώ, με την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών, υπό αίρεση μετατρέψιμων σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, υπό την προϋπόθεση λήψης της προγενέστερης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την έκδοσή του. Κάλυψη του ομολογιακού δανείου με καταβολή σε μετρητά ή εισφορά εις είδος