Εθνική: Μείωση προσωπικού κατά 2.069 άτομα

Εθνική: Μείωση προσωπικού κατά 2.069 άτομα

Η δέσμευση του ομίλου για σταδιακή μείωση προσωπικού στην Ελλάδα ως το 2018 και η πρόθεση να επιτευχθεί από φέτος. Τι δείχνει ο σχηματισμός πρόβλεψης 118 εκατ. ευρώ. Ποιους στόχους του πλάνου αναδιάρθρωσης έχει ήδη καλύψει η Εθνική.

Τη μείωση του προσωπικού των εν Ελλάδι εργαζομένων στον όμιλο Εθνικής κατά 2069 άτομα, σταδιακά ως το τέλος του 2018, περιλαμβάνει το νέο πλάνο αναδιάρθρωσης που ενέκρινε πριν την ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου η DG Comp.

Ειδικότερα ο όμιλος έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει το συνολικό αριθμό των εργαζομένων στην Ελλάδα σε 10.250 ως το τέλος του 2017 και 9.950 ως το τέλος του 2018 από 12.019 άτομα που υπηρετούσαν στον όμιλο στο τέλος του 2015.

Με βάση την παραπάνω δέσμευση σχημάτισε στο δ΄ τρίμηνο της χρήσης 2015πρόβλεψη ύψους 118 εκατ. ευρώ. Ο σχηματισμός της πρόβλεψης και το ύψος της δείχνει την πρόθεση να τρέξουν άμεσα ενέργειες για τη μείωση του προσωπικού κατά 2.000 άτομα.

Η μείωση του προσωπικού θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων ήδη από τη φετινή χρήση ενώ το πλήρες όφελος θα αποτυπωθεί το 2017. Σημειώνεται ότι με το αναθεωρημένο πλάνο αναδιάρθρωσης η Εθνική δεσμεύεται να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα γα τις δραστηριότητες του ομίλου στην Ελλάδα στα 961 εκατ. ευρώ, το 2017 από 1,03 δισ. ευρώ το 2015.

Η Εθνική έχει ήδη καλύψει τη δέσμευση του πλάνου αναδιάρθρωσης για περαιτέρω περιορισμό του δικτύου καταστημάτων της στα 540 ως το τέλος του 2017. Στο τέλος του 2015, η τράπεζα διέθετε 526 καταστήματα

Επίσης, έχει ήδη επιτύχει περιορισμό του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα που συνάδει με τις προβλέψεις στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ενώ και ο λόγος δανείων προς καταθέσεις για την εγχώρια δραστηριότητα διαμορφώθηκε στο 90,1% ( σ.σ 31.12.2015), αισθητά κάτω από το στόχο για 115% στο τέλος του 2018.

Όσον αφορά στις δραστηριότητες εξωτερικού, η Εθνική δεσμεύεται να περιορίσει αισθητά την παρουσία της στη ΝΑ Ευρώπη, ανεξαρτήτως της πώλησης της Finansbank.

Η ΕΤΕ θα προχωρήσει και στη μείωση των επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα. Την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, η λογιστική αξία του εμπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ομίλου ανερχόταν σε 18,82 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 17% του συνολικού ενεργητικού'

18.03.2016