Εθνική: Μικραίνει το σχήμα και στην Ελλάδα

Εθνική: Μικραίνει το σχήμα και στην Ελλάδα

Πόσο θα μειωθούν λειτουργικά έξοδα και προσωπικό, ανεξαρτήτως της πώλησης της Finansbank. Οι πωλήσεις μη τραπεζικών δραστηριοτήτων και τα κίνητρα οικειοθελούς αποχώρησης. Ποιες δεσμεύσεις έχουν ήδη επιτευχθεί. Τι θα γίνει με την Εθνική Ασφαλιστική.

Μικρότερο και αποδοτικότερο σχήμα θα πρέπει να δημιουργήσει ο όμιλος Εθνικής, εντός της επόμενης τριετίας, ώστε να βελτιώσει τις λειτουργικές του επιδόσεις και να επιστρέψει στην κερδοφορία, αντισταθμίζοντας την απώλεια της κερδοφόρου δραστηριότητας στην Τουρκία.

Το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, που εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Κομισιόν, πριν από τη λήψη πρόσθετης κρατικής βοήθειας, προβλέπει στους γενικούς άξονές του τη μείωση στα κόστη χρηματοδότησης και λειτουργίας στην Ελλάδα, τον δραστικό περιορισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων εξωτερικού και την πώληση non core business assets στην Ελλάδα.

Οι παραπάνω δεσμεύσεις πρέπει να υλοποιηθούν ανεξαρτήτως της πώλησης της Finansbank, η οποία έχει δρομολογηθεί έναντι τιμήματος 2,75 δισ. ευρώ. Άλλωστε, η αποεπένδυση από την τουρκική αγορά επιβάλλει τη βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας στην Ελλάδα, που αποτελεί πλέον και τη βασική δραστηριότητα του ομίλου.

Η Εθνική έχει ήδη καλύψει τη δέσμευση του πλάνου αναδιάρθρωσης για περαιτέρω περιορισμό του δικτύου καταστημάτων της στα 550. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, η τράπεζα διέθετε 527 καταστήματα και μία μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής.

Ο αριθμός των εργαζομένων σε τραπεζικές και μη δραστηριότητες στην Ελλάδα, κατά την ίδια ημερομηνία, ανερχόταν σε 12.300, εκ των οποίων οι 10.205 απασχολούνται στην τράπεζα (σ.σ. συμπεριλαμβάνονται και 243 υπάλληλοι των υποκαταστημάτων εξωτερικού), ενώ 575 είναι έκτακτοι υπάλληλοι για την κάλυψη κυρίως ξενοδοχειακών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Η τράπεζα έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει, εντός της επόμενης τριετίας, το εν Ελλάδι προσωπικό του ομίλου κατά περίπου 2.500, εκ των οποίων 1.605 αφορούν σε τραπεζικές δραστηριότητες.

Μέρος του στόχου θα επιτευχθεί μέσω της πώλησης non core business assets, όπως η Αστήρ Παλάς και η Εθνική Ασφαλιστική. Θεωρείται, βέβαιο, όμως, ότι θα απαιτηθεί και χορήγηση κινήτρων πρόωρης αποχώρησης για τους εργαζόμενους στην τράπεζα.

Η μείωση του προσωπικού θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων κάτω από το 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2017, ξεπερνώντας τον στόχο του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Όσον αφορά στις δραστηριότητες εξωτερικού, η Εθνική δεσμεύεται να περιορίσει αισθητά την παρουσία της στη ΝΑ Ευρώπη, ανεξαρτήτως της πώλησης της Finansbank.

Προτεραιότητα αμέσως μετά τη Finansbank έχει η θυγατρική στην Κύπρο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται κινήσεις περιορισμού της παρουσίας της στη Βουλγαρία (πώληση του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρίας UBB AIG).

Η πώληση της Finansbank, πέραν της δυνατότητας πρόωρης εξόφλησης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ύψους 2,03 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα δώσει στη διοίκηση της Εθνικής την ευχέρεια να επαναδιαπραγματευθεί όρους του πλάνου αναδιάρθρωσης, όπως για παράδειγμα την υποχρέωση πώλησης του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής, το 2017, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το πλάνο αναδιάρθρωσης υλοποιείται κανονικά έως τότε.

Η ΕΤΕ θα προχωρήσει και στη μείωση των επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα. Την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, η λογιστική αξία του εμπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ομίλου ανερχόταν σε 18,82 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 17% του συνολικού ενεργητικού.

30.12.2015