Εθνική: Σήμερα η απόφαση για το burden sharing

Εθνική: Σήμερα η απόφαση για το burden sharing

Αναμένεται η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορισθεί το κούρεμα προνομιούχων μετοχών, υβριδικών και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης κατά την υποχρεωτική μετατροπή. Στα 308 εκατ. οι τίτλοι που δεν ανταλλάχθηκαν. 1,35 δισ. οι προνομιούχες Δημοσίου.

Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα καθοριστεί το κούρεμα που θα υποστούν προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου και λοιπά κεφαλαιακά μέσα, οι κάτοχοι των οποίων δεν τα αντάλλαξαν οικειοθελώς κατά τη διαδικασία της κατανομής βαρών (burden sharing) στην Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -21,02%.

Ο επικαιροποιημένος 3864 του 2010 προβλέπει ότι η εφαρμογή των μέτρων κατανομής βαρών (burden sharing) γίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος και καθορίζει την τάξη, το είδος, το ποσοστό και το ποσό συμμετοχής, τα μέσα ή τις υποχρεώσεις που θα υπαχθούν στα Μέτρα Κατανομής Βαρών.

Αν κριθεί, δε, απαραίτητο, διενεργείται αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή, ο οποίος ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σχετική ΠΥΣ αναμένεται να εκδοθεί σήμερα, αφού κατατεθεί το αίτημα για λήψη κρατικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΠΥΣ θα προβλέπει κούρεμα των junior και senior τίτλων σε ποσοστά αντίστοιχα αυτών που προσφέρθηκαν στις προτάσεις ανταλλαγής.

Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, ο συντελεστής υποχρεωτικής μετατροπής για τις ομολογίες κύριας εξασφάλισης θα είναι μηδέν. Θα μετατραπούν, δηλαδή, υποχρεωτικά στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

Στην περίπτωση της Εθνικής, που αποτελεί και τη μοναδική στην οποία θα ενεργοποιηθεί το burden sharing, τα κεφαλαιακά μέσα και οι υποχρεώσεις που αναμένεται να μπορούν να υπαχθούν σε Μέτρα Κατανομής Βαρών περιλαμβάνουν τους τίτλους που δεν συμπεριλήφθηκαν στις προσφορές LME καθώς και αυτούς που δεν τις αποδέχθηκαν, συνολικού ύψους 308 εκατ. ευρώ.

Επίσης θα μετατραπούν σε κοινές οι προνομιούχες μετοχές Δημοσίου ονομαστικής αξίας 1,35 δισ. ευρώ, η μετατροπή όμως είναι κεφαλαιακά ουδέτερη και επομένως δεν παίζει ρόλο στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών.

Η ΕΤΕ χρησιμοποίησε για ενδεικτικούς σκοπούς στο ενημερωτικό το παράδειγμα της μετατροπής των προνομιούχων σε νέες μετοχές στο 30% της ονομαστικής τους αξίας. Ποσοστό που δεν θα απέχει σημαντικά, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, από αυτό που θα ορίζει η σχετική ΠΥΣ.

Μόνο κατόπιν της εφαρμογής του burden sharing που προβλέπει ο 3864/2010, όπως ισχύει, είναι δυνατόν το ΤΧΣ να παράσχει κρατική ενίσχυση μέσω κοινών μετοχών (25%) και Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (ή CoCos).

Προηγουμένως πρέπει να έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο η Εθνική το έχει ήδη υποβάλει.4/12/2015