Εθνική Τράπεζα: 15 μετοχές προς 1 μετοχή το reverse split - Με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθεί η ΑΜΚ

Εθνική Τράπεζα: 15 μετοχές προς 1 μετοχή το reverse split - Με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθεί η ΑΜΚ
Mείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 3.533.149.631 σε 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, προτείνει μεταξύ άλλων το Δ.Σ. της Εθνικής 
Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας δημοσιοποίησε την πρότασή του προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το reverse split.
 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η ταυτόχρονη:
 
1. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1,20 ευρώ, λόγω ισόποσης κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α, του κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας 
2. αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από 0,30 ευρώ σε 4,50 ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 3.533.149.631 σε 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των παλαιών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) με αναλογία δεκαπέντε (15) παλιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή τη Τράπεζας
3. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 4,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 ή εναλλακτικά με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών.
 
Το Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας διευκρινίζει πως τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Τράπεζα το συντομότερο δυνατόν κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.
 
Περαιτέρω, προτείνεται η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το υπουργείο Οικονομίας καθώς και κάθε συναφούς θέματος με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Τράπεζας.