Εθνική Τράπεζα: Οι τιμές άσκησης των warrants μετά το reverse split

Εθνική Τράπεζα: Οι τιμές άσκησης των warrants μετά το reverse split

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι σε συνέχεια της μείωσης του συνολικού αριθμού μετοχών της Εθνικής Τράπεζας με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία 15 παλαιές κοινές μετοχές προς μία νέα κοινή μετοχή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 17/11/2015  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε warrant και η τιμή άσκησης κάθε warrant αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Πολλαπλασιαστής (Αριθμός μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant) 0,54861592129144

Τιμή άσκησης σε ευρώ
5η άσκηση 72,0720
6η άσκηση 74,0025
7η άσκηση 76,2555
8η άσκηση 78,5070
9η άσκηση 81,0814/12/2015