Εθνική Τράπεζα: Συμπληρώσεις στο Δελτίο Προσφοράς στους ομολογιούχους

Εθνική Τράπεζα: Συμπληρώσεις στο Δελτίο Προσφοράς στους ομολογιούχους

Συμπλήρωμα που αφορά στους τίτλους που υπόκεινται σε μετατροπή σε μετοχές, αλλά και για το τι θα ισχύσει ανά γεωγραφική επικράτεια των τίτλων αυτών, κατέθεσε η Εθνική Τράπεζα με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2015 στο Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς προς τους ομολογιούχους της.

Πρόκειται για τίτλους κύριας εξασφάλισης με τιμή εξαγοράς στο 100%, τίτλους κατηγορίας Tier2 με τιμή εξαγοράς 75% και προνομιούχους τίτλους με τιμή εξαγοράς 30%.

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα, το Συμπλήρωμα είναι έγγραφο συμπληρωματικό και θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με το Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς. Το Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς περιέχει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τις Προσφορές. Το Συμπλήρωμα είναι διαθέσιμο μέσω του Εκπροσώπου Ανταλλαγής, δηλαδή της Lucid Issuer Services Limited