Eurobank: Hπιο το νέο πλάνο αναδιάρθρωσης

Eurobank: Hπιο το νέο πλάνο αναδιάρθρωσης

Tι προβλέπει για μειώσεις προσωπικού και δικτύου. Πού πρέπει να φτάσει το ύψος δαπανών στην Ελλάδα. Δεν σχεδιάζεται άμεσα νέο πρόγραμμα εθελουσίας. Πόσο θα περιοριστούν οι δραστηριότητες εξωτερικού. Αμετάβλητο το χρονοδιάγραμμα για πώληση θυγατρικών.

Ένα ήπιο πλάνο αναδιάρθρωσης καλείται να εφαρμόσει έως το 2018 η Eurobank καθώς οι στόχοι για σειρά από αναληφθείσες δεσμεύσεις παρέμειναν οι ίδιοι με αυτούς που προέβλεπε το περσινό σχέδιο αναδιάρθρωσης -και αρκετοί εξ αυτών έχουν ήδη επιτευχθεί.

Η μείωση προσωπικού στην Ελλάδα κατά περίπου 1.000 άτομα έως το τέλος του 2017 αποτελεί τη σημαντικότερη από τις αλλαγές που περιλαμβάνει το σχέδιο που εγκρίθηκε χθες από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Κομισιόν.

Το πλάνο προβλέπει μείωση του αριθμού υπαλλήλων στην Ελλάδα σε 9.800 κατά ανώτατο όριο έως το τέλος του 2017. Στις 30/9/2015 το προσωπικό του ομίλου στην Ελλάδα ανερχόταν σε 10.803 άτομα. Η Eurobank έχει μειώσει ήδη τον αριθμό καταστημάτων της (491 στις 30/9) κάτω από το όριο (510 καταστήματα) που θέτει το πλάνο για το 2017.

Στα άμεσα σχέδια της τράπεζας δεν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με στελέχη, τηςπρόγραμμα εθελουσίας. Η προσαρμογή του αριθμού των εργαζομένων στην Ελλάδα θα γίνει μέσω συνταξιοδότησης και στοχευμένων μέτρων, ανάλογων με αυτά που εφαρμόστηκαν στο τέλος της περσινής χρονιάς.

Άλλωστε έχοντας ανακεφαλαιοποιηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιώτες χωρίς να λάβει πρόσθετη κρατική ενίσχυση, η Eurobank έχει την ευχέρεια να μη βαρύνεται από ένα ασφυκτικό ως προς τις δεσμεύσεις πλάνο και επομένως μπορεί να διαπραγματευθεί υπό καλύτερους όρους τις προβλεπόμενες πωλήσεις θυγατρικών που θα οδηγήσουν και σε επίτευξη του στόχου για το προσωπικό.

Δύσκολος στόχος, δεδομένης της σταδιακής αποκατάστασης κλίματος εμπιστοσύνης, είναι και η μείωση του λόγου καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις για τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα σε 115%, κατ' ανώτατο όριο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, από 131,2% (30.9).

Τα νέα κεφάλαια από την αύξηση θα βελτιώσουν τη σχέση καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις, ενώ η τράπεζα διαφύλαξε μεγάλο μέρος των ομολόγων κύριας εξασφάλισης ποντάροντας σε γρήγορη επάνοδο στις αγορές για άντληση ρευστότητας.

Η επιστροφή των καταθέσεων εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί με αργούς ρυθμούς και εφόσον δεν ανατραπεί εκ νέου το κλίμα πολιτικής σταθερότητας.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δεσμεύσεις που αποτελούν προσαρμογές των Δεσμεύσεων και θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018:

- μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα σε 510 κατ' ανώτατο όριο έως το τέλος του 2017, καθώς και του αριθμού των υπαλλήλων στην Ελλάδα σε 9.800 κατ' ανώτατο όριο έως το τέλος του 2017.

- μείωση των συνολικών δαπανών της Τράπεζας στην Ελλάδα (ελληνικές τραπεζικές και μη τραπεζικές δραστηριότητες) κάτω από τα €750 εκατ. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι το πλάνο του 2014 προέβλεπε μείωση των συνολικών δαπανών της τράπεζας στην Ελλάδα κάτω από 800 εκατ. ευρώ.

- μείωση του κόστους των καταθέσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα.

- μείωση του δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις για τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα σε 115%, κατ' ανώτατο όριο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος που είχε τεθεί και με το περσινό πλάνο.

- μείωση του χαρτοφυλακίου αλλοδαπών στοιχείων ενεργητικού της Τράπεζας [το οποίο ορίζεται ως στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με τις δραστηριότητες πελατών εκτός Ελλάδας, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία είναι καταχωρημένα (booked) τα στοιχεία ενεργητικού] στο ποσό των €8,77 δισ. κατ' ανώτατο όριο έως τις 30 Ιουνίου 2018. Ο στόχος παραμένει ίδιος με το περσινό πλάνο.

- πώληση ποσοστού κατ' ελάχιστον 80% της συμμετοχής του Ομίλου στις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ζωής και γενικές), διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Ο στόχος παραμένει ίδιος.

- μείωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. σε ποσοστό 20% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και πώληση του υπόλοιπου της συμμετοχής της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Eurobank έχει μειώσει ήδη σε 20% το ποσοστό της στην Grivalia.

- πώληση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων), ούτως ώστε αυτό να μειωθεί σε ποσό χαμηλότερο των €35 εκατ. έως τις 30 Ιουνίου 2016. O στόχος παραμένει ίδιος με αυτόν του περσινού πλάνου.

- δεσμεύσεις για τη μη παροχή στις αλλοδαπές θυγατρικές πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης καθ' υπέρβαση ενός συγκεκριμένου ορίου (το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του σταθμισμένου ενεργητικού της κάθε θυγατρικής με ανώτατο ποσοστιαίο όριο ανά θυγατρική, εκτός εάν άλλως προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο της κάθε χώρας) για τη μη αγορά κινητών αξιών με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη των επενδυτικών ορίων (non-investment grade securities) και για τη θέσπιση ανώτατου ορίου στις αποδοχές των υπαλλήλων και διευθυντών της Τράπεζας, σε κάθε περίπτωση υπό τη επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων.

- δεσμεύσεις σχετικά με την πιστωτική πολιτική που θα υιοθετήσει ο Όμιλος, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων απαιτήσεων που αφορούν σε συνδεδεμένους δανειολήπτες (connected borrowers), στους οποίους, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υπάλληλοι του Ομίλου, η διοίκηση και οι μέτοχοι, δημόσιοι οργανισμοί, οργανισμοί που ελέγχονται από την κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα).

- άλλες δεσμεύσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται (i) περιορισμοί στη δυνατότητα της Τράπεζας να προβεί σε ορισμένες εξαγορές, και (ii) δεσμεύσεις για τη μη καταβολή τόκων κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των τίτλων που προσμετρώνται στο εποπτικό κεφάλαιο, τη μη οικειοθελή άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς τίτλων ιδίων κεφαλαίων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ή τη μη επαναγορά τίτλων υβριδικού κεφαλαίου.

Αναμένεται ότι οι ως άνω δεσμεύσεις θα βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες και θα μειώσουν τα έξοδα, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα δημιουργίας εσωτερικών κεφαλαίων της τράπεζας, συντελώντας έτσι στον απώτατο στόχο της επιστροφής στην κερδοφορία.

Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στην οικονομική κατάσταση της τράπεζας.

27/11/15