Εurobank: Στην Fairfax η Eurolife με 360 εκατ

Εurobank: Στην Fairfax η Eurolife με 360 εκατ

Στη Fairfax, έναντι τιμήματος της τάξης των 360 εκατ. ευρώ, θα δοθεί το 80% συν μία μετοχή της Eurolife ERB Insurance Group, εταιρίας συμμετοχών των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του ομίλου Eurobank σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών, με την Fairfax να αποτελεί τον μοναδικό από τους ενδιαφερόμενους που έφθασε στο νήμα. Η προσφορά της προβλέπει τίμημα για την απόκτηση του 80% συν μία μετοχή της Eurolife ύψους 360 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 1 φορά τη λογιστική αξία της εταιρίας συμμετοχών για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, όπως αυτή υπολογίζεται στο χρόνο που θα ολοκληρωθεί το deal.

Με βάση την ιστορική αποτίμηση της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 το book value της Eurolife ανέρχεται σε 395 εκατ. ευρώ και το αναλογούν τίμημα στα 316 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο όμως ότι υπάρχει όρος ότι το τίμημα θα υπολογισθεί με βάση τη λογιστική αξία των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων όταν ολοκληρωθεί το deal, πηγές προσκείμενες στον όμιλο Eurobank εκτιμούν ότι θα φθάσει στα 360 εκατ. ευρώ (σ.σ με book value 450 εκατ. ευρώ).

Με την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της Eurolife ο όμιλος Eurobank εξασφαλίζει εξασφαλίζει αύξηση του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 26 μονάδες, ρευστότητα της τάξης των 360 εκατ. ευρώ και μια συμφωνία αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της Eurolife από το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank που θα αποφέρει σταθερά έσοδα για αρκετά χρόνια.

Η πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, πέραν της ενίσχυσης σε κεφάλαια και ρευστότητα, θα έχει ως παράπλευρο όφελος τη μείωση του εν Ελλάδι προσωπικού κατά περίπου 350 άτομα και τη μείωση στα εγχώρια κόστη.

Σημειώνεται ότι η Eurobank δεσμεύεται με το πλάνο αναδιάρθρωσης (Eurobank: Ήπιο το νέο πλάνο αναδιάρθρωσης) να μειώσει κατά περίπου 1.000 άτομα ως το τέλος του 2017 τον αριθμό των εργαζομένων σε τραπεζικές και μη εργασίες στην Ελλάδα και να ρίξει το ετήσιο κόστος των εν Ελλάδι εργασιών κάτω από τα 750 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα το γεγονός ότι η Eurobank ολοκλήρωσε αρκετά νωρίτερα από ότι προβλέπει το πλάνο αναδιάρθρωσης την πώληση της μεγαλύτερης εν Ελλάδι θυγατρικής της, που περιλαμβάνεται στα non core business assets αναμένεται να παράσχει την ευχέρεια στη διοίκησή της να διαπραγματευθεί από καλύτερη θέση με την Διεύθυνση Ανταγωνισμού για άλλες δεσμεύσεις του restructuring plan.

Η Eurolife ERB Insurance Group συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 και είναι 100% θυγατρική της Eurobank. H τράπεζα εισέφερε στην νέα εταιρία συμμετοχών τις μετοχές που κατείχε άμεσα στις Eurolife ΑΕΓΑ, Eurolife ΑΕΑΖ και ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜA καθώς και μετρητά ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι η νέα holding ελέγχει κατά 100% τις τρεις ασφαλιστικές εταιρίες και μέσω αυτών τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στη Ρουμανία (Eurolife ERB Asigurari de Viata SAκαι Eurolife ERB Asigurari Generale SA).

Οι τρεις εταιρείες αποτιμήθηκαν πέρυσι τον Σεπτέμβριο στα 346,3 εκατ. ευρώ και συνυπολογιζομένης της καταβολής μετρητών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ η συμμετοχή της Eurobank στη νέα holding για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες αποτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ. Η τρέχουσα λογιστική αξία του υποομίλου ασφαλιστικών δραστηριοτήτων υπολογίζεται σε 450 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση της Eurolife από τη Fairfax αποτελεί άλλη μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα μετά την εξαγορά της Grivalia και την απόκτηση του 16,88% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Υπό το παραπάνω πρίσμα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σε ένα κλάδο δε που αποτελεί τον βασικό στον οποίο κατευθύνονται οι επενδύσεις της Fairfax.

 

Η ανακοίνωση της Eurobank

Η Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για τη διάθεση του 80% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών προς την Fairfax Financial Holdings Limited ("Fairfax")

Η Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Eurobank») ανακοινώνει ότι σήμερα επιτεύχθηκε συμφωνία με την Fairfax Financial Holdings Limited ("Fairfax") για την πώληση του 80% της συμμετοχής της στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (η «Eurolife») (η «Συναλλαγή»), ακολουθώντας μια ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών.

Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η Fairfax θα αποκτήσει το 80% της Eurolife από την Eurobankέναντι €316 εκατ. σε μετρητά ενώ η Eurobank θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20%.

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και τις συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) μεταξύ θυγατρικών της Eurolife, της Eurobank και θυγατρικών της αναφορικά με την αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank.

Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό σημείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank, όπως αυτό εγκρίθηκε αρχικώς τον Απρίλιο του 2014 από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναθεωρήθηκε πρόσφατα, καθόσον επιβεβαιώνεται η ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση της στρατηγικής της αναφορικά με τη σταδιακή αποχώρησή της από μη τραπεζικές δραστηριότητες εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η επανεστίαση των πόρων και της προσοχής της διοίκησής της σε αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες.

Με την ολοκλήρωσή της, η Συναλλαγή:

- θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της στον όμιλο Eurolife και

θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 26 μονάδες βάσης (σε 17.8% περίπου από 17,5%)1.

Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη μακρά συνεργασία με την Fairfax, που αποτελεί επιφανή διεθνή εταίρο στον τομέα των ασφαλίσεων, αναμένεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου Eurolife προς το συμφέρον των πελατών και των εργαζομένων του.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016.

Οι Bank of America Merrill Lynch και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή. Τα νομικά γραφεία Shearman & Sterling LLP and M.&Π. Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή.

22/12/2015