Εurobank: Στην τελική ευθεία η πώληση της Eurolife

Εurobank: Στην τελική ευθεία η πώληση της Eurolife

Στις 21 Δεκεμβρίου η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Στόχος η πώληση ποσοστού άνω του 80% καθώς και συμφωνία bancassurance. Η ακτινογραφία των μεγεθών για τις εν Ελλάδι ασφαλιστικές δραστηριότητες

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο διαγωνισμός πώλησης πλειοψηφικού πακέτου της Eurolife ERB Insurance Group, εταιρείας συμμετοχών των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Την επόμενη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 80% καθώς και για υπογραφή συμφωνίας διανομής των προϊόντων της ασφαλιστικής μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Eurobank.

Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών υπήρξαν πέντε ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων και η Fairfax που αποτελεί με 16,88% τον μεγαλύτερο μέτοχο του ομίλου Eurobank. Το σύνολο των ενδιαφερομένων είναι private equity fundsαπό την Αμερική (Apollo, Fairfax) και την Ασία (Fosun).

Ο σχεδιασμός της Eurobank προβλέπει την πώληση τουλάχιστον του 80% της Eurolife ERB, ώστε η τράπεζα να διατηρήσει ποσοστό χαμηλότερο του 20% και να μην την ενοποιεί. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές και για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της Eurolife, μέσω του δικτύου τραπεζικών καταστημάτων της Eurobank.

Η συμφωνία bancassurance που θα συνοδεύει ενδεχόμενη πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Eurolife θα ενισχύσει σημαντικά το τίμημα που θα εισπράξει η τράπεζα. Η πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων πέραν της ενίσχυσης σε κεφάλαια και ρευστότητα θα έχει ως παράπλευρο όφελος τη μείωση του εν Ελλάδι προσωπικού κατά περίπου 350 άτομα και τη μείωση στα εγχώρια κόστη.

Σημειώνεται ότι η Eurobank δεσμεύεται με το πλάνο αναδιάρθρωσης να μειώσει κατά περίπου 1.000 άτομα ως το τέλος του 2017 τον αριθμό των εργαζομένων σε τραπεζικές και μη εργασίες στην Ελλάδα και να ρίξει το ετήσιο κόστος των εν Ελλάδι εργασιών κάτω από τα 750 εκατ. ευρώ.

Η Eurolife ERB Insurance Group συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και είναι 100% θυγατρική της Eurobank. H τράπεζα εισέφερε στη νέα εταιρεία συμμετοχών τις μετοχές που κατείχε άμεσα στις Eurolife ΑΕΓΑ, Eurolife ΑΕΑΖ και ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜA καθώς και μετρητά ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι η νέα holding ελέγχει κατά 100% τις τρεις ασφαλιστικές εταιρείες και μέσω αυτών τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στη Ρουμανία (Eurolife ERB Asigurari de Viata SAκαι Eurolife ERB Asigurari Generale SA)

Οι τρεις εταιρείες αποτιμήθηκαν στα 346,3 εκατ. ευρώ και συνυπολογιζομένης της καταβολής μετρητών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ η συμμετοχή της Eurobank στη νέα holding για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες αποτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ.

Την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, οι εν Ελλάδι ασφαλιστικές είχαν περίπου 370.000 πελάτες, 292 εργαζομένους και περισσότερες από 1.300 συμβάσεις με ανεξάρτητους συνεργάτες πωλήσεων. Στο 9μηνο του 2015 ποσοστό περίπου 82% των εσόδων από πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών (υπολογιζόμενων βάσει των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων) προήλθε μέσω του δικτύου της Eurobank.

Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας ζωής ανήλθε σύμφωνα με εκτιμήσεις του ομίλου πέρυσι σε 16,9% από 14,9% στο τέλος του 2013, ενώ των γενικών ασφαλίσεων σε 3,7% από 3,6%

14/12/2015