Η Ελλάδα αντικατέστησε δάνειο 3,243 δισ. με νέα λήξη 20/8/2059, το σταθερό επιτόκιο ήταν 1,806%

Η Ελλάδα αντικατέστησε δάνειο 3,243 δισ. με νέα λήξη 20/8/2059, το σταθερό επιτόκιο ήταν 1,806%
Η Ελλάδα είχε συνάψει δάνειο από τον ESM 3,24 δισεκ. και το αντικατέστησε με νέο δάνειο ίδιας ονομαστικής αξίας.
Η ελληνική κυβέρνηση αντικατέστησε δάνειο 3,243 δισεκ. ευρώ (3.243.716.092) με νέο δάνειο λήξης 20 Αυγούστου του 2059 και με σταθερό επιτόκιο 1,806%. 
Το νέο δάνειο η ελληνική κυβέρνηση το σύναψε 1η Φεβρουαρίου του 2017 με στόχο να αντικαταστήσει υφιστάμενο δάνειο που προήλθε από την επιστροφή αντίστοιχων τίτλων από την Εθνική τα Cocos τα μετατρέψιμα ομόλογα 2 δισεκ. ευρώ περίπου και την Πειραιώς.
Με αυτή την απόφαση τα 3,243 δισεκ. θα εμφανιστούν στα πιστωτικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. 
Ταυτόχρονα θα υπάρξει μείωση του δημοσίου χρέους κατά 3,24 δισεκ. και αντικατάσταση δανείου από τον ESM λήξης 8 Φεβρουαρίου του 2047 και με σταθερό επιτόκιο 1,806%.
Το ελληνικό δημόσιο προεξόφλησε δάνειο προς τον ESM 3,24 δισεκ. 
Η Ελλάδα είχε συνάψει δάνειο από τον ESM 3,24 δισεκ. και το αντικατέστησε με νέο δάνειο ίδιας ονομαστικής αξίας. 
Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2017 καθώς και τα επόμενα έτη.
 
13.03.2017