Καταργείται (κακώς) η δημοσίευση 3μήνου και 9μήνου - Οι τράπεζες θα δημοσιεύουν τα ποσά για διαφημίσεις

Καταργείται (κακώς) η δημοσίευση 3μήνου και 9μήνου - Οι τράπεζες θα δημοσιεύουν τα ποσά για διαφημίσεις
Οι τράπεζες θα δημοσιεύουν σε ποια μέσα ενημέρωσης δίνουν διαφημίσεις
Σε μια άκρως λανθασμένη απόφαση για την διαφάνεια και ενημέρωση των επενδυτών προχώρησε η κυβέρνηση καθώς καθιστά προαιρετικές τις δημοσιεύσεις α΄ τριμήνου και 9μήνου των λογιστικών καταστάσεων εταιριών και τραπεζών. 
Ταυτόχρονα υποχρεούνται οι τράπεζες να δημοσιεύουν τα ποσά και τα μέσα ενημέρωσης στα οποία διαφημίζονται. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επίσης αποκτά περισσότερες εξουσίες ενώ αυξάνονται και τα πρόστιμα. 
Οι αλλαγές αυτές εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας :α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.

Οι τράπεζες θα δημοσιεύουν σε ποια μέσα ενημέρωσης δίνουν διαφημίσεις 

Με το άρθρο 6 επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δύο ευαίσθητους τομείς όπως αυτοί των πληρωμών για σκοπούς εμπορικής διαφήμισης προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και των ποσών που καταβάλλονται ως χορηγίες. 
Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις προνομιακής μεταχείρισης ή αναίτιων αποκλεισμών συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης.
Η απόφαση αυτή είναι συμβατή με τις προβλέψεις της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και θεσμών για την αποπολιτικοποίηση και αποφυγή κυβερνητικών παρεμβάσεων στο έργο των τραπεζών, στον βαθμό που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει αθέμιτη διασύνδεση μεταξύ τραπεζών, μέσω ενημέρωσης και κυβέρνησης. 
Η τράπεζα υποχρεούται αναλυτικά να παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της κάθε είδους εμπορική διαφήμιση κατά μέσο ενημέρωσης. 

Καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης 3μηνου και 9μήνου από τράπεζες και εταιρίες  

Καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης περιοδικών δηλώσεων δηλαδή 3μηνο και 9μηνο με την λογική να μετατοπίσουν τους επενδυτές σε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική. 
Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι 100% λάθος. 
Αντί να αυξάνεται η πληροφόρηση, μειώνεται σε μια περίοδο όπου απαιτούνται διαφανείς διαδικασίες.  
Παρατείνεται η προθεσμία για την δημοσίευση ετήσιας και 6μηνης λογιστικής κατάστασης σε 4 και 3 μήνες αντίστοιχα. 
Οι τράπεζες και οι εταιρίες θα υποχρεούνται να διαθέτουν πληροφοριακό υλικό στους επενδυτές για διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνων. 

Ενισχύεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητάει πρόσθετες πληροφορίες πέραν από αυτών που καθορίζονται στην εξαμηνιαία και ετήσια λογιστική κατάσταση. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητάει επανέκδοση οικονομικών καταστάσεων, δημοσιοποίηση διορθωτικής σημείωσης, διόρθωση σε μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει 
1)Δημόσια δήλωση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
2)Εντολή με την οποία απαιτείται να παύσει και να μην επαναλάβει την συμπεριφορά. 
3)Πρόστιμα 
έως 10 εκατ ευρώ ή έως 5% του κύκλου εργασιών.
Έως το διπλάσιο των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης. 
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου έως 2 εκατ. ευρώ ή έως το διπλάσιο των κερδών που αποκτήθηκαν  ή ζημιών που αποφεύχθηκαν.
 
09.03.2016