Καθαρά κέρδη 22,2 εκατ. η Alpha Bank το 9μηνο

Καθαρά κέρδη 22,2 εκατ. η Alpha Bank το 9μηνο

Σε κερδοφορία πέρασε και η Alpha Bank εμφανίζοντας το γ' τρίμηνο καθαρά κέρδη ύψους 41,2 εκατ. ευρώ, ενώ στο εννεάμηνο ανέρχονται στα 22,2 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των προβλέψεων και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων προ προβλέψεων. O διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Alpha Bank επιβεβαιώνουν τον στόχο για ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής επιδόσεώς μας εντός του 2016.

Επικεντρωνόμεθα στη βελτίωση της ποιότητος του Ενεργητικού, στην ενίσχυση της ρευστότητος, στη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής μας βάσεως και στην αύξηση της αποδοτικότητος.

Το γ΄ τρίμηνο του έτους σημειώσαμε πρόοδο στην ενεργό διαχείριση των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, στο πλαίσιο των στόχων που συμφωνήθηκαν με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τα προσεχή έτη.

 

Η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και να αποτελέσει το έναυσμα για ευνοϊκές εξελίξεις κατά το α΄ τρίμηνο του 2017. Η συνεχής βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σε γερές βάσεις αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευόδωση των προσπαθειών μας».

 

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 257 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 168 μονάδες βάσης. Για το εννεάμηνο, οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 0,8% στο τρίμηνο και ανήλθε στα 487,4 εκατ. ευρώ.

Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 841,1 εκατ. ευρώ, απόδοση που επιβεβαιώνει την επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους 1,15 δισ. ευρώ για το 2016.

Αύξηση κατά 300 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο σημείωσαν οι καταθέσεις. Στην Ελλάδα τα υπόλοιπα καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 0,8% στα 26,9 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 400 εκατ. ευρώ ως τον Νοέμβριο, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων.

Ενισχύθηκε η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας κατά 20 μονάδες βάσεως το γ΄ τρίμηνο, με τον ?είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 16,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8,5 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε 5,6 ευρώ. Ο ?είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,4% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

 

Καταθέσεις 
Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το γ΄ τρίμηνο 2016 σε 20,8 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Το επιχειρησιακό σχέδιο που υπεβλήθη στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) στοχεύει στη μείωση του ∆είκτη Καθυστερήσεων κατά 48% και του ∆είκτη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά 36% έως το τέλος του 2019. Επίσης ετέθη στόχος για μείωση των νέων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 71% σε ετήσια βάση για το εννεάμηνο του 2016.

01.12.2016