Κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Αττικής

Κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Αττικής

Σε κέρδος ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε το μετά φόρων αποτέλεσμα του ομίλου της Τράπεζας Αττικής για το πρώτο τρίμηνο του 2016, έναντι ζημίας 1,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου του 2015.

Το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε κέρδος 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2015.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 6,2% σε σχέση με την 31/12/2015.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31/03/2016.

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του πρώτου τριμήνου 2016 της Attica Bank, η διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι: «Η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων και αποσβέσεων, αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η διοίκηση τα τελευταία χρόνια για την δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας.

Ταυτόχρονα, είναι το πρώτο σαφές δείγμα για την επίτευξη του στόχου συνολικής κερδοφορίας για το τρέχον έτος 2016.

Ο όμιλος, μετά και την επιτυχημένη ανακεφαλοποίησή του στο τέλος του 2015, διαθέτει υψηλότατο δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 17,6%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η τράπεζα, περίπου στο 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, σε συνδυασμό με την μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει περιορίσει σημαντικά την ανάγκη σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων.

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους παραμένουν οι κεντρικές συνιστώσες της στρατηγικής του Ομίλου για το έτος 2016. Η επιτυχία μας στις συνιστώσες αυτές, αποτελεί την προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της παραγωγής εσωτερικού κεφαλαίου και της κερδοφορίας σε μόνιμη βάση.

Η απόφαση του Eurogroup της 24/05/2016 για την επιτυχή αξιολόγηση της χώρας, καθώς και τον καθορισμό πλαισίου ρύθμισης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους αναμένεται να περιορίσει τις αβεβαιότητες για την ελληνική οικονομία, να επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και να ενισχύσει σταδιακά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Το τελευταίο σε συνδυασμό με τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση δημιουργίας και επίτευξης ενός σταθερού κύκλου μεγέθυνσης της οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ο όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, με νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του»

31.05.2016