Λογαριασμοί margin έγιναν 'κόκκινοι κωδικοι' και η Attica Bank έβγαλε διαταγές πληρωμής - Να παρέμβει η ΕΚ

Λογαριασμοί margin έγιναν 'κόκκινοι κωδικοι' και η Attica Bank έβγαλε διαταγές πληρωμής - Να παρέμβει η ΕΚ
Με άγνωστης προέλευσης μετρητά και συμψηφιστικές εγγραφές σε λογαριασμούς margin έβαζαν επενδυτές εν αγνοία τους σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Alapis
Είναι δυνατόν λογαριασμός margin να γίνει κόκκινος κωδικός; 
Είναι δυνατόν λογαριασμός margin να έχει μια μετοχή στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας; Φαίνεται ότι στην περίπτωση της Τράπεζας Αττικής γίνεται αν και στη νομοθεσία απαγορεύεται ρητά και υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και διαδικασίες που το απαγορεύουν.

Ειδικότερα για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση, εφόσον δημιουργείται έλλειμμα περιθωρίου ή αυξάνεται το τυχόν υφιστάμενο, ο επενδυτής υποχρεούται να καταβάλει μετρητά στην τράπεζα ή να δεσμεύσει κινητές αξίες πέραν αυτών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, ώστε να καλυφθεί το ύψος του εν λόγω ελλείμματος που τυχόν δημιουργήθηκε ή αυξήθηκε και ότι η κάλυψη του αρχικού περιθωρίου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα στην προθεσμία εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών δηλαδή σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κατάρτισή τους. 

Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο δεν καλυφθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία εκκαθάρισης, η τράπεζα προβαίνει χωρίς καθυστέρηση σε απ΄ευθείας εκποίηση χρηματιστηριακώς των μετοχών που αγοράστηκαν με πίστωση και στη λήψη κάθε άλλου προβλεπόμενου στη σύμβαση ή στο νόμο μέτρου.
Κι όμως η τράπεζα Αττικής έβγαλε διαταγή πληρωμής ύψους 734.984,37 Ευρώ κατά του Εφρ. Νικ. για λογαριασμό margin που έγινε «κόκκινος» για το συγκεκριμένο ποσό. Ο επενδυτής προσέφυγε ήδη στην τακτική δικαιοσύνη αλλά το σημαντικότερο είναι ότι κατέθεσε πρόσθετο λόγο ανακοπής της διαταγής πληρωμής στον οποίο αναφέρει τα εξής.:

«Σε εκτέλεση της παραπάνω με αριθμό 650/15-3-2007 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό για αγορά μετοχών, όπως αυτή επαυξήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα τηρήθηκε και κινήθηκε με τον κωδικό αριθμό …………αλληλόχρεος λογαριασμός, ο οποίος την 30-9-2014 (ημέρα καταγγελίας από την καθής Τράπεζα Αττικής) εμφάνισε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος μου ανερχόμενο στο ποσό των Επτακοσίων Έξη Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Έξη Ευρώ και Τριάντα Τριών Λεπτών (706.756,33.) όπως προέκυψε από το απόσπασμα των βιβλίων της καθής Τράπεζας, που τηρούνταν μηχανογραφικά εξαγμένο από την καθής Τράπεζα, επί του οποίου βεβαιώνονταν η γνήσια εκτύπωσή του από τον ηλεκτρονικό της υπολογιστή και υπογράφονταν από τους έχοντας προς τούτο δικαίωμα λειτουργούς της καθής Τράπεζας, φωτοαντίγραφο του οποίου έχει βεβαιωθεί από την υπογράφουσα την αίτηση για έκδοση Δ/Π δικηγόρου αρμόδιο κατά νόμο πρόσωπο, από το οποίο προκύπτει επακριβώς τόσο η κίνηση του τηρηθέντος λογαριασμού από το άνοιγμα του μέχρι την 30-9-2014 όσο και το χρεωστικό υπόλοιπο την 30-9-2014 ανερχόμενο στο ποσό των Επτακοσίων Έξη Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Έξη Ευρώ και Τριάντα Τριών Λεπτών (706.756,33.) και το οποίο απόσπασμα σύμφωνα με ρητό συμβατικό όρο (όρος 9.9) αποτελεί πλήρη απόδειξη της απαίτησης της καθής Τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ Δ/Π ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΣκΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Την 12-3-2015 κατόπιν αιτήσεώς μου παρέλαβα από το Αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών το αντίγραφο της κίνησης λογαριασμού το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την καθής Τράπεζα προκειμένου να πετύχει την έκδοση της με αριθμό 729/2015 Δ/Π του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από το αντίγραφο της κίνησης λογαριασμού μου που προσκόμισε η καθής Τράπεζα το οποίο έχει ημερομηνία εκτύπωσης 30-9-2014 και ώρα 9:24:26 στη σελίδα 56 και εξήλθε από το μηχανογραφικό σύστημά της υπάρχει μια λογιστική εγγραφή με ημερομηνία: 18-ΣΕΠ-2009 και με ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΓΗΣ: 0650025, ΑΞΙΑ: 18 ΣΕΠ 2009, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΜΚ ALAPIS, ΧΡΕΩΣΗ 264.138,90 και ΥΠΟΛΟΙΠΟ 145.257,66 Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΗ.
Ουδέποτε κατέθεσα στην καθής Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ ή σε οποιονδήποτε άλλο το ιδιαιτέρας μεγάλης αξίας χρηματικό ποσό των 264.138,90 ευρώ προκειμένου να μετάσχω στην Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρίας ALAPIS

Ουδέποτε υπέγραψα ούτε και γνωρίζω το με αριθμό παραστατικό που αναφέρεται στην χρηματική μου καρτέλα με ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΝ/ΓΗΣ 0650025
Αμφισβητώ τον παραπάνω κωδικό συναλλαγής 0650025
Δεν γνωρίζω στην Περιγραφή την αιτιολογία ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΜΚ ALAPIS
Ουδέποτε έδωσα εντολή στην καθής Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ προκειμένου να συμμετέχει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ALAPIS επ΄ονόματι και δια λογαριασμό μου
Ουδέποτε της κατέθεσα το ιδιαιτέρας μεγάλης αξίας χρηματικό ποσό εκ 264.138,90 ευρώ
Αμφισβητώ το υπόλοιπο του χρηματιστηριακού μου λογαριασμού την δεδομένη χρονική στιγμή εκ 145.257,66 ευρώ»

Ουσιαστικά δηλαδή φαίνεται ο επενδυτής να καταθέτει χρήματα για αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας ΑΛΑΠΙΣ του ομίλου Λαυρεντιάδη χωρίς όμως αυτό να έχει συμβεί. Σημειώνεται ότι με βάση τη χρηματιστηριακή νομοθεσία απαγορεύεται η κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή συμμετοχή σε δημόσια εγγραφή μέσω λογαριασμού πίστωσης. 
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο επενδυτής προχώρησε σε υποβολή αίτησης κατάθεσης εγγράφων όπου συγκεκριμένα ζήτησε φυσικό καταθετήριο του ποσού συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου αλλά η τράπεζα δήλωσε αδυναμία να τα προσκομίσει.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι ο μοναδικός επενδυτής ο οποίος έχει τέτοιου είδους ζητήματα. Στην κατοχή του bankingnews βρίσκονται αποδεικτικά στοιχεία και για άλλους επενδυτές οι οποίοι έχουν δημιουργήσει «κόκκινους κωδικούς» μέσω λογαριασμών margin και έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής για ποσά άνω των 3 εκ Ευρώ.
Η υπόθεση είναι άγνωστο αν έχει απασχολήσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία έχει και την ευθύνη για την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας για τους λογαριασμούς margin.
 
25.02.2016