Ως τέλος Ιουλίου οι αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών

Ως τέλος Ιουλίου οι αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών

Τη λειτουργία των τραπεζών με όρους αγοράς, την ανεξαρτησία των διοικήσεών τους από πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις, καθώς και την πλήρη ανεξαρτησία του ΤΧΣ, προβλέπει το προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος Ιουλίου τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών θα πρέπει να αναδομηθούν βάσει της αξιολόγησής τους από το ΤΧΣκαι το νέο θεσμικό πλαίσιο. Το ΤΧΣ θα πρέπει να διασφαλίσεις ότι οι όποιες αλλαγές θα γίνουν με διαφάνεια και ότι τα νέα μέλη δεν θα συνδέονται με την τράπεζα είτε ως δανειολήπτες με ανοίγματα που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ ή με  εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η ΤτΕ λαμβάνοντας υπόψιν της τον SSM ως ανώτατη εποπτική αρχή, θα πρέπει να αξιολογήσει αν τα νέα διοικητικά συμβούλια και οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις της αξιολόγησης του ΤΧΣ και του νομοθετικού πλαισίου και αν χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον προβλέπεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές που ελέγχουν τους ισολογισμούς των τραπεζών θα πρέπει να αλλάζουν ανά πενταετία. Η πρώτη αλλαγή θα γίνει το συντομότερο και όχι αργότερα από τα αποτελέσματα της χρήσης 2018.

Αναφορικά με το ΤΧΣ προβλέπεται ότι η ανεξαρτησία του θα πρέπει να είναι πλήρως σεβαστή, ενώ η διοίκησή του θα ενισχυθεί και θα πρέπει να λειτουργεί με όρους αγοράς, χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Η Επιτροπή Επιλογής θα αξιολογήσει τα μέλη της διοίκησης του ΤΧΣ με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφάνεια, αξιολογώντας παράλληλα το επίπεδο των αμοιβών και προτείνοντας αλλαγές αν κριθεί απαραίτητο. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο νόμο του ΤΧΣ.

09.05.2016