Ποια 'κόκκινα' δάνεια θα βγουν πρώτα στο σφυρί

Ποια 'κόκκινα' δάνεια θα βγουν πρώτα στο σφυρί

Καταγγελμένα ναυτιλιακά και καταναλωτικά δάνεια στην πρώτη γραμμή. Σε ποιες τιμές μπορούν να πωληθούν, χωρίς κεφαλαιακή επίπτωση. Οι προβλέψεις και το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.

Χαρτοφυλάκια με καταγγελμένα καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια θα μπορούσαν, σύμφωνα με την ΤτΕ, να πωληθούν ευκολότερα από τις τράπεζες και επομένως να ανοίξουν τον χορό των μεταβιβάσεων, εφόσον απαλειφθούν τα εμπόδια στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δημιουργηθεί αποτελεσματική δευτερογενής αγορά.

Στην έκθεση επισκόπησης του χρηματοοικονομικού τομέα, η ΤτΕ παραθέτει, για πρώτη φορά, ανάλυση, η οποία εξετάζει τις πιθανές μεταβιβάσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs), με γνώμονα το να είναι κεφαλαιακά ουδέτερες για τις τράπεζες.

Με βάση τα στοιχεία συσσωρευμένων προβλέψεων και εξασφαλίσεων, η υποκατηγορία των καταγγελμένων δανείων εμφανίζεται ως το πλέον ενδιαφέρον πεδίο για μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων χωρίς κεφαλαιακή ζημία.

Τα καταγγελμένα δάνεια ανέρχονταν στις 30 Σεπτεμβρίου σε 48 δισ. ευρώ, επί συνόλου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 107,6 δισ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για την υποκατηγορία ξεπερνούν το 60%. Η απομειωμένη αξία με την οποία εγγράφηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 στους ισολογισμούς είναι επομένως χαμηλότερη των 19 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των παραπάνω χαρτοφυλακίων θα μπορούσε να πωληθεί ακόμη και στο 30% της ονομαστικής τους αξίας, ήτοι μόλις 14 δισ. ευρώ, χωρίς να υπάρξει κεφαλαιακή επίπτωση. Και αυτό γιατί η διαφορά μεταξύ καθαρής αξίας (σ.σ. απομειωμένης) και τιμήματος θα καλυφθεί από το όφελος που θα επέλθει σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω της μείωσης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού.

Επιπρόσθετα, το χαρτοφυλάκιο καταγγελμένων δανείων ύψους 48 δισ. ευρώδιαθέτει εξασφαλίσεις περίπου 22 δισ. ευρώ. Το είδος και η αξία των εξασφαλίσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διενέργεια λογιστικών προβλέψεων και συνακόλουθα για τη δυνητική τιμολόγηση μεταβιβάσεων χαρτοφυλακίου.

Σε κάποιες υποκατηγορίες καταγγελμένων δανείων, οι προβλέψεις απομείωσης είναι ακόμη υψηλότερες. Για παράδειγμα, στα καταναλωτικά οι προβλέψεις προσεγγίζουν το 80%, με τον δείκτη κάλυψης των καθαρών (σ.σ. μετά από προβλέψεις) δανείων από εξασφαλίσεις να είναι χαμηλός (σ.σ. ξεπερνά ελαφρώς το 50%). Για όσα από τα καταγγελμένα καταναλωτικά δεν φέρουν εξασφαλίσεις, οι προβλέψεις φθάνουν ως και το 98%. Ως εκ τούτου, αποτελούν την πρώτη δεξαμένη από την οποία θα επιχειρήσουν οι τράπεζες να διαμορφώσουν χαρτοφυλάκια προς πώληση.

Σε χαμηλή τιμή μπορούν να πωληθούν και καταγγελμένα επιχειρηματικά δάνεια. Όπως αναφέρει η ανάλυση της ΤτΕ, στο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο υπάρχουνκαταγγελμένα ανοίγματα ονομαστικής αξίας περίπου 270 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν απομειωθεί κατά 88%. Η αξία που αποτιμώνται στους ισολογισμούς διαμορφώνεται σε περίπου 32 εκατ. ευρώ. Δηλαδή θα ήταν δυνατόν να μεταβιβαστούν στο 12% της ονομαστικής τους αξίας δανείου χωρίς ζημία. Ο δείκτης κάλυψης μάλιστα των απομειωμένων ναυτιλιακών δανείων που έχουν καταγγελθεί από εξασφαλίσεις ξεπερνά το 250%.

 

Στα καταγγελμένα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, τέλος, οι σωρευτικές προβλέψεις ξεπερνούν το 70%, με τον δείκτη κάλυψης των απομειωμένων δανείων από εξασφαλίσεις να ξεπερνά ελαφρώς το 150%

13.01.2017