Σήμερα οι νέες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς στο ΧΑ

Σήμερα οι νέες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς στο ΧΑ

Ξεκινά σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς. Πρόκειται για  τις 8.672.163.482 νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης επίσης 0,30 ευρώ έκαστη, οι οποίες εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς έγινε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, α) με καταβολή μετρητών ύψους € 1.340.000.000,10, β) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών ύψους € 581.649.044,40 και γ) με εισφορά σε είδος ύψους € 680.000.000,10 και τη διάθεση σε Κατάλληλους Επενδυτές στο πλαίσιο Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε Κατόχους Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αντίστοιχα. 

Το συνολικό ποσό της αύξησης κεφαλαίου ανήλθε σε 2.601.649.044,60 ευρώ. Οι ιδιώτες επενδυτές  που κάλυψαν το ποσό των 1.340.000.000,10 ευρώ, έλαβαν 4.466.666.667 νέες μετοχές, οι ομολογιούχοι που συμμετείχαν στην άσκηση διαχείρισης παθητικού καλύπτοντας 581.649.044,40 ευρώ έλαβαν 1.938.830.148 νέες μετοχές, ενώ το ΤΧΣ που κάλυψε τις κεφαλαιακές ανάγκες πέραν του βασικού σεναρίου σε ποσοστό 25% με μετοχές, συνεισφέροντας 680.000.000,10 ευρώ, έλαβε 2.266.666.667 νέες μετοχές.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 2.619.954.984 διαιρούμενο σε 8.733.183.280 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ καλύπτει το επιπλέον 75% των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου της τράπεζας με υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα, για την έκδοση των οποίων ο ESM ενέκρινε την 1η Δεκεμβρίου την εκταμίευση 2,72 δισ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς θα υλοποιήσει ένα "επιθετικό" σχέδιο αναδιάρθρωσης που προβλέπει κυρίως σημαντική συρρίκνωση της παρουσίας της στο εξωτερικό και μείωση καταστημάτων στο εσωτερικό, ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με στόχο το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, από 40% στις 30/9/1025, να υποχωρήσει κάτω του 17% μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του ομίλου με ρυθμούς που θα υπερβαίνουν τον ανταγωνισμό.

 

8/12/2015