Στις Βρυξέλλες το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Attica Bank

Στις Βρυξέλλες το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Attica Bank

Προχωρούν οι διαδικασίες εξυγίανσης της Attica Bank, καθώς το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου βρίσκεται υπό την εξέταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει να εγκρίνει και το σχέδιο που θα υποβάλει η διοίκηση της τράπεζας στη γενική συνέλευση των μετόχων για την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με την είσοδο ξένου επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση κόκκινων δανείων της Attica Bank, ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο προβλέπει καταληκτικά χρονοδιάγραμμα των επιμέρους δράσεων από τα τέλη του 2016 μέχρι τα τέλη του α΄ τριμήνου 2017, περιλαμβάνει: 

α) Βελτίωση της πιστοδοτικής διαδικασίας, με έμφαση στη διαδικασία της τιμολόγησης, του προσδιορισμού των χρηματοδοτικών κριτηρίων και της παρακολούθησης της αξίας των εξασφαλίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα έχει εισαγάγει αλλαγές στη διαδικασία πιστοδοτήσεων, έχει δημιουργήσει μονάδα που επικεντρώνεται στην παρακολούθηση πιστοδοτήσεων με ειδικά χαρακτηριστικά κινδύνου και αναβαθμίζει τις διαδικασίες σχηματισμού προβλέψεων και τιμολόγησης των δανείων της.

β) Ευθυγράμμιση των έργων πληροφορικής με την ευρύτερη στρατηγική της τράπεζας, κεντρικό συντονισμό των έργων πληροφορικής, καθώς και επικαιροποίηση και συμπλήρωση ορισμένων εσωτερικών διαδικασιών στο πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου (διαδικασίες Disaster Recovery).

γ) Σχέδιο για την αποκατάσταση της ρευστότητας, το οποίο έχει αρχίσει να υλοποιείται ήδη από 10/10 όταν η Κομισιόν έδωσε την έγκρισή της για την έκδοση ομολόγων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 380 εκατ. ευρώ για την άντληση ρευστότητας από τον ELA. Σημειώνεται ότι και η ρευστότητα της Attica Bank από καταθέσεις σταδιακά αποκαθίσταται, καθώς παρατηρείται αντιστροφή των εκροών που υπήρξαν την περίοδο της μεγάλης αβεβαιότητας και του διοικητικού κενού για την τράπεζα. 

δ) Μείωση του λειτουργικού κόστους, η οποία έχει υλοποιηθεί κατά το σκέλος της μείωσης προσωπικού με την εθελούσια έξοδο 85 ατόμων. Έπεται επαναδιαπραγμάτευση των αμοιβών των εργαζομένων της τράπεζας.

Η εξοικονόμηση κόστους θα προέλθει και από το συμμάζεμα στις θυγατρικές του ομίλου. Ειδικότερα:

- Στη θυγατρική Venture Capital η τράπεζα έχει προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου του ενός από τα δύο υπό διαχείριση funds. Το δεύτερο, μεταξύ τράπεζας και ΤΑΝΕΟ, έχει περίοδο διαχείρισης άλλο ένα έτος. Στην παρούσα φάση, η τράπεζα προβαίνει σε μείωση των κεφαλαίων της εταιρίας διαχείρισης, αφήνοντάς την στη λογιστική της αξία, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτή για την πώλησή της.

- Στην Attica Finance έχει γίνει μείωση κεφαλαίων, ενώ στόχος είναι το ποσοστό της τράπεζας να πέσει από το 55% κάτω του 20%.

- Για την ΑΕΔΑΚ σχεδιάζεται αλλαγή λειτουργίας, με επ΄ αμοιβή ανάθεση της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρίας σε τρίτους. Τα Α/Κ, ενεργητικού περίπου 50 εκατ. ευρώ, θα συνεχίσουν να ανήκουν στην τράπεζα. Το προσωπικό της ΑΕΔΑΚ θα απορροφηθεί από την τράπεζα για την υποστήριξη άλλων λειτουργιών της. Με τον σχεδιασμό αυτό, υπολογίζεται ότι η κερδοφορία της τράπεζας θα ενισχυθεί κατά 600 – 700 χιλ. ευρώ.

- Η εταιρία τραπεζοασφαλειών (Bancassurance) παραμένει ως έχει και θα γίνει προσπάθεια να αυξηθούν τα έσοδά της μέσω της προώθησης προϊόντων.

- Η σχεδόν σε αδράνεια θυγατρική Εταιρία Ακινήτων έχει επαρκή κεφάλαια και αυτά θα απομειωθούν, κατευθυνόμενα στην τράπεζα. Η εταιρία θα διατηρηθεί ως νομικό πρόσωπο, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά από την τράπεζα στο πλαίσιο της διαχείρισης των NPLs.

19.01.2017